De telecomsector verkeert in een continu transitieproces. De frequentieveilingen en de uitrol van nieuwe generaties mobiele netwerken (4G, 5G enzovoorts) zijn hier mede debet aan. Daarnaast worstelen telecombedrijven met bedrijfsrisico’s, zoals uitval door cybercriminaliteit, stroomstoringen, overbelaste netwerken, brand en graafschade. Digitalisering vergroot de telekwetsbaarheid. De “politisering” van telecom en discussies over vitale infrastructuur, privacy en elektromagnetische straling zetten de branche telecom op scherp. Er is behoefte aan een heldere telecomvisie. Slimme ondernemers denken altijd in scenario’s en praktische telecom oplossingen. Ze gebruiken datagedreven technologie (AI en BI), telecom analytics en big data hierbij als hefboom.

Wat is telecommunicatie?

Wat is telecom management? Business telecom is het exploiteren van elektronische communicatienetwerken. Telecom aanbieders, ook wel telecom providers genoemd, bieden consumenten en zakelijke abonnees een elektronisch communicatienetwerk. Zij houden zich onder meer bezig met het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van deze elektronische communicatienetwerken en bieden telecom oplossingen aan.

Wat is een telecom bedrijf?

De telecomsector omvat niet alleen aanbieders van mobiele telefonie, vaste telefonie en internet. Ook telecombedrijven die vitale voorzieningen aanbieden, zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringsdiensten, vallen binnen het wettelijke kader van de telecommarkt. Dit omdat deze telecombedrijven van belang zijn voor de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland.

Naast de telecom aanbieders en de eindgebruikers zijn er op de telecommarkt Nederland en in de toeleveringsketen nog tal van andere partijen actief zoals distributeurs, fabrikanten en importeurs, die apparaten of radioapparaten op de telecom markt aanbieden.

Trends telecom

Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Agentschap Telecom, brengen periodiek relevante telecom trends in kaart voor telecom Nederland, waarmee telecom professionals en iedere willekeurige “telecom leek” hun voordeel kunnen doen.

Kunstmatige intelligentie neemt ook in de telecomsector een hoge vlucht. Dat brengt nieuwe, ethische, sociale en veiligheidsvraagstukken met zich mee.

Op macroniveau zijn bereikbaarheid en continuïteit van telecomnetwerken, cybersecurity en kunstmatige intelligentie (AI) megatrends waarop een telecom bedrijf moet anticiperen. De telecomsector is daarnaast een belangrijke aanjager van economische groei: de vacatures “leidinggevende telecommunicatie managers gevraagd” staan van oudsher voor goede carrièreperspectieven. Ambitieuze telecom professionals die werken op de telecom markt proberen in te spelen op dergelijke trends in de telecom.

Meer globale en specifieke trends die de telecomsector raken zijn:

 • Geopolitieke afwegingen, veiligheidsissues en protectionisme domineren steeds vaker de nationale discussies over de rol van de telecomsector.
 • WiFi, chatten en videobellen worden door consumenten wereldwijd gezien als een primaire levensbehoefte: de “faaltolerantie” voor uitval van netwerken wordt steeds lager.
 • Datagedreven technologie en netwerken, zoals het Internet of Things en Industry 4.0, bieden nieuwe kansen voor de telecomsector. Ze faciliteren onder meer zelfrijdende auto’s, zorg op afstand, precisielandbouw, smart homes en smart cities.
 • Telecom branches vervullen een steeds crucialere rol in sectoren zoals het betalingsverkeer, de beveiligingsbranche en industriële productie.
 • De telecom sector is de spil in de maritieme sector en letterlijk van levensbelang voor hulpdiensten zoals 112, openbaar vervoer en gezondheidszorg.
 • Als gevolg van big data, blockchain, robotica en quantum computing ontstaan nieuwe businessmodellen voor mobiele aanbieders, maar zeker ook voor de gebruikers.
 • Met de komst van het Internet of Things en 5G stijgt het datagebruik explosief. Het ontsluiten, verwerken en koppelen van grote hoeveelheden data (big data) wordt gemeengoed dankzij kunstmatige intelligentie en steeds slimmere algoritmes.
 • Dankzij snelle 5G-verbindingen en snelle processoren zal data science steeds vaker worden toegepast binnen de telecomsector.
 • Met de toepassing van IoT-apparatuur, smart devices en mobiele telefoons ontstaan nieuwe vraagstukken en jurisprudentie over privacy, eigendomsrechten van data en ethiek.
 • Machine to machine toepassingen (M2M) winnen aan belang. Denk hierbij aan auto’s, rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders.
 • Overheden zullen strengere eisen stellen aan de digitale veiligheid en betrouwbaarheid van apparatuur die aan het Internet of Things wordt gekoppeld (inclusief de protocollen).
 • De telecomsector en de energiesector raken steeds meer met elkaar vervlochten. Smart grids en slimme meters hebben de toekomst.
 • Om netwerkuitval te minimaliseren worden machine learning modellen gebruikt die kunnen voorspellen wanneer uitval te verwachten is. Dit maakt preventief onderhoud mogelijk.
 • Bij sommige activistische groepen ontstaan steeds meer twijfels over de (vermeende) gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling die onder meer door antennes van telecomapparatuur wordt veroorzaakt.
 • Dynamische frequentietoewijzing en slimme software in apparatuur en netwerken maken het gedeeld gebruik van het beschikbare spectrum (efficiënt spectrumgebruik) mogelijk.
 • Kunstmatige intelligentie neemt ook in de telecomsector een hoge vlucht. Dat brengt nieuwe, ethische, sociale en veiligheidsvraagstukken met zich mee.
 • Discussies over netneutraliteit, het beginsel dat internetproviders alle gegevens op het internet gelijk behandelen, blijven de kop op steken.
De opleiding Performance Management & KPI's De opleiding Performance Management & KPI'sManagers en bestuurders van telecombedrijven hebben een grote behoefte aan actueel inzicht in de prestaties binnen hun organisatie, afdelingen en teams. Ze willen immers direct bijsturen op basis van hun KPI’s. In deze 3-daagse opleiding leer je de prestaties van de organisatie en jouw telecomteams te managen én structureel te verbeteren. de opleiding Performance Management & KPI's

Toezichthouders op telecom bedrijven

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) draagt er in Nederland zorg voor dat haar besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van een aantal doelstellingen. Zo bevordert zij de concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten. Dit doet zij onder meer door efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties van het telecombedrijf te steunen. Ook levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de interne markt en bevordert zij de belangen van eindgebruikers van telecom wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.

Op Europees niveau houdt BEREC, het overkoepelende orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie toezicht op de telecom branche.

Het Agentschap Telecom verdeelt in Nederland het frequentiespectrum zo efficiënt mogelijk en houdt toezicht op het gebruik ervan. Om bepaalde elektrische of elektronische apparaten te kunnen gebruiken moeten belanghebbenden eerst een vergunning voor de frequentieruimte aanvragen of hun registratie melden. Daarnaast bestaat er vergunningvrije apparatuur.

Onze dienstverlening in de telecom branche

Hieronder geven we een overzicht van onze belangrijkste opleidingen en adviesproducten die wij aanbieden om directies, accountmanagers, projectmanagers en engineers in de telecomsector te ondersteunen bij het ontwikkelen van een heldere telecomvisie, een toekomstbestendige strategie en een datagedreven cultuur en werkomgeving.

Neem voor de details contact met ons op. Leer hoe je alert kunt inspelen op de hierboven beschreven telecom sector trends.

Ontwikkel een telecom strategie op basis van strategiekaarten, KPI’s en scenario’s

 • Het formuleren van een strategie is voor telecom bedrijven dé manier om aan al hun stakeholders (werknemers, leveranciers, overheden enzovoorts) te laten zien hoe ze hun doelstellingen willen gaan bereiken. Telecom strategievorming hangt nauw samen met het positioneren van je organisatie: welke marktsegmenten en doelgroepen wil je gaan bedienen en met welke producten en diensten? Ga je bijvoorbeeld alleen simkaarten aanbieden aan millennials of richt je je juist specifiek op senioren? Kies vervolgens een aantal concrete doelstellingen en manoeuvreer naar het gewenste resultaat. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Schakel daarom nu een van onze strategieconsultants in die je helpt bij de telecom strategievorming.
 • Een strategiekaart toont visueel hoe de belangrijkste doelstellingen met elkaar verband houden en hoe ze elkaar kunnen versterken. Strategiekaarten vertellen het verhaal en zijn een opstap voor een telecombedrijf naar een overzichtelijk dashboard met KPI’s (een telecom KPI dashboard). Strategiekaarten ondersteunen de besluitvorming en communiceren de strategie van het telecombedrijf. Wil je meer weten over strategiekaarten, bestel het boek De wendbare organisatie, of neem contact op met een van onze strategieconsultants.
 • Kritieke Performance indicatoren (KPI’s) zijn gericht op verbetering van het totale (bestaande) telecomproces om daarmee de resultaten te controleren en te optimaliseren. Het focussen op omzetgroei komt vaak voor in de telecom business en kan zeker nuttig zijn voor een telecombedrijf, maar is strikt genomen geen zuivere KPI telecom. Je zult dus moeten zoeken naar de prestatiedrijvende krachten achter omzetgroei. Kom je er niet uit, vraag je af wat de grootste ramp is die de telecomsector kan overkomen. En dan de één na grootste ramp. Voor een telecombedrijf is een landelijke storing funest. De één na grootste ramp is dat mensen alleen in bepaalde regio’s niet kunnen bellen. Het beschikbaarheidspercentage (de uptime) van het netwerk is dus een belangrijke KPI van de telecomprovider. Ben je nieuwsgierig naar de hele systematiek achter KPI’s? Wil je leren hoe je onvervalste KPI’s kunt identificeren en definiëren, bestel dan de Smart KPI Bepaler 2024 en volg aanvullend de opleiding Opleiding Performance Management & KPI’s.
 • Het Strategy Dynamics model, ontleend aan Kim Warren, is heel goed toepasbaar op de strategische bedrijfsvraagstukken van een telecombedrijf. Binnen deze strategie-architectuur spelen zowel de tastbare als de niet-tastbare bedrijfsmiddelen een grote rol. Het resultaat is een structuur die laat zien hoe een telecomorganisatie functioneert en presteert in de tijd. De organisatie krijgt antwoord op drie fundamentele vragen: wat verklaart dat het aantal klanten aan het afnemen is (de churn ratio), wat gebeurt er wanneer er niets (anders) wordt gedaan en hoe ziet de gewenste toekomstige ontwikkeling van het klantenbestand eruit? Schrijf je nu in voor de unieke Opleiding Scenarioplanning & Business Dynamics.
De opleiding Data Science De opleiding Data ScienceWil je leren hoe BI, Data Science, Big Data, KPI’s en voorspellende algoritmes kunnen bijdragen aan een heldere telecomvisie, een consistente telecom strategie en betere organisatie-performance? Volg onze 10-daagse Master of Data Science opleiding. Investeer nu in je datakwaliteit, verlaag je churn en verbeter je telecom business. de opleiding Data Science

Data science in telecom: benut de AI-hefboom optimaal

 • AIgoritmes worden in telecominfrastructuren inmiddels ingezet voor configuratie, planning en optimalisatie van de telecomnetwerken, inclusief het onderhoud van het netwerk. Zo kan AI op basis van meteorologische data het aantal gebruikers en hun geografische positie de activiteit van antennes aanpassen. Hierdoor wordt energie bespaard. Preventief onderhoud kan een hoop ellende in de telecomsector voorkomen. Artificial Intelligence (definitie) of telecom intelligence helpen daarbij. Algoritmes voorspellen (op afstand) dreigende storingen bij telecombedrijven. Dit zorgt ervoor dat monteurs veel gerichter aan de slag kunnen. Zij weten immers meteen welk onderdeel in welke kast in welke wijk zij moeten vervangen. Ben je nieuwsgierig naar de globale impact van AI op de sector telecom, maar heb je weinig tijd? Volg dan nu de compacte opleiding AI in 1 dag.
 • Machine learning kan rekening houden met zaken zoals congestie en bottlenecks in het telecomnetwerk en zo een betere inschatting maken van de optimale routes. Dankzij de beschikbaarheid van petabytes aan big data in de telecomsector herkennen algoritmes ook de patronen en klantvoorkeuren (belgedrag en dataverbruik) en komen ze met suggesties voor op maat gesneden telecomabonnementen. Het klantenverloop, uitgedrukt in de zogenoemde churn ratio, valt ook steeds beter te voorspellen dankzij de toepassing van algoritmes, zoals bijvoorbeeld het K naaste-buur zoekalgoritme. Ben je nieuwsgierig naar de impact van AI op de sector telecom? Volg nu de compacte opleiding AI in 1 dag of de uitgebreide 10-daagse opleiding Master of Data Science.
 • Virtuele assistenten en chat bots vervangen steeds vaker de mensen van vlees en bloed op de afdeling Customer Support van telecomproviders. Zo worden chatbots ingezet om analyses van klantdata en -contacten (data analytics telecom) te stroomlijnen met als doel kosten te verlagen en de klanttevredenheid te vergroten. Wil jij ook meer waarde halen uit je big data? Volg dan de 3-daagse opleiding Big Data Analytics, de Python cursus Machine Learning of de opleiding Process Mining. Voor advies schakel je een van onze interim AI telecom of BI consultants in.

Stroomlijning en verbetering bedrijfsprocessen in de telecomsector

 • Hoe stroomlijn ik mijn telecomprocessen en hoe los ik knelpunten in mijn bedrijfsprocessen op?, zo vragen telecombedrijven zich af. Nieuwe datagedreven technologie biedt uitkomst. Zo is Robotic Process Automation (RPA) een vorm van vergaande automatisering. Hierbij worden bedrijfsprocessen die voorheen door medewerkers werden uitgevoerd voortaan geautomatiseerd, zodat dit sneller, goedkoper en vooral foutloos gebeurt. RPA helpt hierdoor enorme besparingen te realiseren in de telecomsector. Door bijvoorbeeld processen op een afdeling Klantenservice te stroomlijnen met RPA en chat bots. Passionned Academy biedt verschillende opleidingen aan die perfect inspelen op de behoefte van telecombedrijven om hun bedrijfsprocessen continu te verbeteren en te stroomlijnen. Overweeg bijvoorbeeld de opleiding Procesmanagement, de opleiding Process Mining, onze Lean Training Green Belt of de Lean Opleiding Black Belt.
 • Een telecombedrijf kan alleen succesvol concurreren als het zijn klanten door en door kent. Besluiten moeten ze baseren op feiten en niet op aannames. In het verleden legden telecombedrijven Nederland de focus nog te vaak op ervaring of onderbuikgevoel. Bij datagedreven beslissingen staat data uit de praktijk centraal. De cijfers en de trends spreken voor zichzelf. Tegenwoordig kunnen marketingprofessionals in de telecomsector niet meer zonder data. Hoe meer gegevens ze meewegen in hun besluitvorming, hoe beter, frequenter en sneller ze kunnen inspelen op de klantwens.
 • In het boek De intelligente, datagedreven organisatie schetst de auteur Daan van Beek welke rol machine learning modellen bij klantprocessen gaan spelen. Deze zet je in om kritieke bedrijfsbeslissingen in marketing, operations, HR, finance en sales (prijsstelling, cross-selling en upselling) te verbeteren. Ook helpen ze om fraude en kredietrisico’s op te sporen en operationele telecomprocessen te ondersteunen en te optimaliseren. Tot slot worden ze ingezet om de klantrelatie te verbeteren, afnamepatronen te voorspellen en wachttijden te verminderen.
 • Datagedreven werken vereist een cultuuromslag binnen telecombedrijven. Het vergt een open feedbackcultuur, werkelijke klantgerichtheid én het proactief delen van informatie, kennis, verantwoordelijkheden en resultaten. Wanneer je aan een cultuur werkt waarbij iedereen regelmatig reflecteert op bedrijfsprocessen en hier kansen en verbeteringen in probeert aan te brengen, dan krijg je als het ware honderden motortjes die gelijktijdig draaien en zorgen voor een continue verbeterkracht. Zorg dat je regelmatig uitgezoomd blijft kijken naar je telecom business. Kijk welke nieuwe technologieën het licht zien en start regelmatig een nieuwe grote verbetercyclus op die je baseert op een of twee van de nieuwe beloftevolle technologieën. In zijn boek Datacratisch werken gaat auteur Daan van Beek uitgebreid in op ontwikkelend en ontwerpend leren in relatie tot verbeteren en innoveren. Bestel nu het boek.

Ondersteuning nodig bij telecom oplossingen of een telecomvisie?

Ben je op zoek naar een objectief telecom advies, telecom data analytics, een telecom dashboard of telecom CRM software? Wens je ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategische telecomvisie, telecom analytics of telecom business intelligence, neem dan contact op met een van onze in telecom gespecialiseerde consultants. Ook voor leidinggevende telecommunicatie vacatures, zoals een interim BI manager of een freelance manager Business Analytics ben je bij ons aan het juiste adres. Neem hier contact op met onze recruiter.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Passionned Group heeft al veel opdrachten in de telecom branche met succes uitgevoerd. Onderstaande klantcases en best practices in de telecommunicatie branche geven een goede indruk van wat slim telecom inhoudt. De cases schetsen het gezamenlijke traject dat hierbij wordt afgelegd om te komen tot betere prestaties met behulp van datagedreven performance management en Business Intelligence in de telecom.

Wil je ook telecom BI of een BICC telecom op maat?

Herken je één of meer van de hierboven beschreven telecom trends of topics? Wil je je telecom business of marktaandeel telecom een boost geven? Ben je nieuwsgierig naar de belangrijkste aanbieders telecom (grootste telecombedrijven Nederland), of de nieuwste telecom trends? Heb je vragen over telecom performance management, telecom kosten, interim-advies of een BI telecom opleiding, neem dan nu contact op met een van onze telecom business intelligence specialisten.

neem contact met ons op

Reviews over Telecom

Aantal reviews: 1Gemiddelde score: 4 sterren
4 sterren
Marciano de Kom | Telesur | 21 november 2018

Perfecte website.

neem contact met ons op
Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Waardering
Dit veld is verplicht!
Naam Dit veld is verplicht!optioneel
E-mail Dit veld is verplicht!optioneel
Organisatie Dit veld is verplicht!optioneel
Je mening in enkele zinnen Dit veld is verplicht!
Review verzenden
Het formulier bevat fouten.

Bekijk het handboek Artificial Intelligence

het handboek Artificial Intelligence

Dit vind je misschien ook interessant

Big Data training
Big Data training
Het artikel 'Big data en de Intelligente Organisatie'
Het artikel 'Big data en de Intelligente Organisatie'
Big Data boek
Big Data boek

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Caroline Raaijmaakers - Telecom deskundige BI & Analyticsdrs. CAROLINE RAAIJMAAKERSTelecom deskundige BI & Analytics

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
4,4
sterren klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
19
jaar ervaring