Strategie | Datagedreven werken | Bedrijfsstrategie | 5 stappen

Strategie

Laat je strategie niet verwateren en houd haar levend
Bereid je voor op de toekomst met een glasheldere strategie die gedragen wordt door de hele organisatie.

Naar de kennisbank

Op zoek naar een strategie die écht werkt?

Net als iedere andere bestuurder, manager of consultant wil je een strategie die écht werkt. Een die inspeelt op de marktvraag. Een strategie die bovendien ambitieus, realistisch en uitvoerbaar is voor je medewerkers. En daarnaast datagedreven is. Zodat je bedrijf aantoonbaar meer waarde kan toevoegen, bij kan sturen op basis van data en meer geld kan verdienen. De praktijk laat echter zien hoe lastig dat is, want:

Leven een of meer van deze vragen ook bij jou? Dan is het tijd om je organisatie intelligenter te laten werken en meer datagedreven te maken met een helder stappenplan opgesteld door onze strategiespecialisten. Je kunt natuurlijk ook direct voor verdieping gaan en onze de 3-daagse masterclass Scenarioplanning & Business Dynamics volgen.

Wat is een goede strategie?

Een strategie is geen vaststaand, onwrikbaar gegeven, maar veeleer een ontdekkingsreis. Veel organisaties hebben pas in de loop van de tijd ontdekt:

Het egel-principe

Wanneer je op het snijvlak van deze drie bovengenoemde inzichten je strategie vormgeeft, dan ben je al een stap verder. Jim Collins heeft dit zo bedacht. Hij noemde dat snijvlak het Hedgehog Concept, oftewel het Egel-principe dat is gebaseerd op de parabel van de egel en de vos. De vos staat voor complexiteit, terwijl de egel voor eenvoud gaat. Dit snijvlak of de intersectie geeft het gebied aan waar je als bedrijf in excelleert. Het zorgt voor het broodnodige onderscheidende vermogen. Wij noemen dit op onze beurt de strategic sweet spot, oftewel de strategische kern. Steeds vaker moeten organisaties hun strategische kern datagedreven maken want bijsturen op onderbuikgevoel is gevaarlijk.

Ga op zoek naar je strategische kern

De strategische kern geeft je organisatie bestaansrecht. Het is de echte betekenis van je onderneming. In de strategische kern stem je de bekwaamheden van je bedrijf optimaal af op de wensen van je klanten. Daarbij houd je ook rekening met veranderingen in de omgeving en maatschappij. Denk dan aan nieuwe technologie, de demografie van je sector, overheidsregulering, et cetera.

Strategiekennisbank

Formuleer een ruime missie en visie

De missie en visie van een organisatie vormen de leidraad voor het opbouwen van je strategie. Die missie en visie formuleer je ruim zodat die langere tijd relevant blijft. Om tot een concrete strategie te komen, is nog een aantal aspecten van belang.

Meer hierover kun je lezen in ons artikel ‘Vat je bedrijfsstrategie samen in 35 woorden’.

6 verschillende definities van strategie

Hier vind je verschillende definities van het begrip ‘strategie’:

 • Definitie strategieStrategie is het bepalen van basale langetermijndoelstellingen van een organisatie, de adoptie van actieplannen en de allocatie van middelen voor het behalen van deze doelstellingen (Chandler, 1962).
 • Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd (Mintzberg, 1978).
 • Strategie is de match van de interne capaciteiten van een onderneming en haar externe omgeving – haar klanten, haar leveranciers en de overheden van de landen waarin de organisatie opereert (Kay, 1993).
 • Strategie is de richting van een organisatie voor de lange termijn, om een voordeel te behalen in een veranderende omgeving door het inzetten van middelen en competenties, met als doel de verwachtingen van stakeholders te vervullen (Johnson et al., 1998).
 • Strategie is de niet-ophoudende zoektocht naar het duurzaam uniek zijn en naar het opvallend waarde creëren voor klanten, aandeelhouders en stakeholders (Hawawini et al, 2002).
 • Strategie is het vinden van opportunities in de markt, experimenteren, en het ontwikkelen van een concurrentieel voordeel gedurende een bepaalde periode (Lynch, 2008).

Strategiebepaling: een praktisch 5 stappenplan

Praktische instrumentenStrategie is voor veel organisaties geen gesneden koek. Praktische instrumenten kunnen je dan helpen om het strategieproces op te delen en eenvoudiger te maken. Hierbij een stappenplan:

Dit stappenplan gaat je zeker verder helpen om je strategie vorm te geven en te laten landen bij je managers en teams. Je komt zo tot een strategie die echt werkt, gebaseerd op waar de markt om vraagt, een die realistisch en werkbaar is voor je medewerkers. Maar, een intelligente organisatie gaat verder.

Datagedreven strategie & De intelligente organisatie

Strategie en de intelligente organisatieDe intelligente organisatie rust op drie pijlers:

 1. Datagedreven strategie en sturen: weten de organisatie en het management haar koers en bijbehorende strategie goed neer te zetten? En deze ook toekomstbestendig te maken en te houden? Daar gaat deze strategiepagina over.
 2. Datagedreven technologie: Analytics & Business Intelligence: zonder goede (big) datainfrastructuur kun je niet efficiënt zijn in het uitvoeren en steeds maar weer verfijnen van je strategie. Want je mist de feiten en je loopt het risico dat je concurrenten je alsnog voorbijstreven. Lees verder…
 3. Datagedreven continu verbeteren: zonder een continu verbeterproces en -mentaliteit stokt de uitvoering van je strategie, hoe briljant die ook is. Je doet dit datagedreven. Lees verder…

Stel je eens voor wanneer jouw organisatie deze fundamentele pijlers weet vorm te geven en te implementeren. Er komt dan veel passie, energie en kracht los. Er ontstaat een flow die sterker is dan je zou kunnen dromen. Dat bewijst bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

Hoe ontstaat de strategische kern?

De strategische kern vormt de uitkomst van drie elementen. Natuurlijk begint het met een geweldige strategie. Ze ontstaat onder andere uit een zorgvuldige evaluatie van de omgeving van je bedrijf. Dit proces bestaat uit drie stappen:

 1. Strategische kernJe verkrijgt een gedetailleerd begrip van je klantenwensen. Als eerste ga je je klanten segmenteren in groepen. Vervolgens identificeer je de manieren waarop je voor die groepen waarde creëert.
 2. Daarnaast ga je de huidige strategieën van je concurrenten analyseren. En vervolgens denk je na hoe die in de toekomst zouden kunnen veranderen.
 3. Ten slot ga je de bekwaamheden (‘capabilities’) en hulpbronnen (‘resources’) van je onderneming én die van de concurrenten rigoureus en objectief onderzoeken.

Heb je deze 3 elementen helder, dan is het zaak om dit in een strategieproces te gieten. Want dit ga je niet eenmalig doen, maar vaker. Waarom? Omdat de behoeften van je klanten kunnen veranderen. En je concurrenten zitten natuurlijk ook niet stil. Daarom is een datagedreven organisatie tegenwoordig een absolute must geworden.

Werk 2 of 3 strategische scenario’s uit

Volgens onze filosofie en gebaseerd op jarenlange ervaring van onze consultants kan deze exercitie het beste uitmonden in de ontwikkeling van twee of drie plausibele opties of scenario’s. Die kunnen overigens heel verschillend zijn. Wanneer je twee vrij extreme uitersten als strategische opties weet vast te stellen, dan helpt dat om strategische keuzes te maken. Zo kan een restaurantketen bijvoorbeeld de strategische optie van een McDonald’s-achtige opzet vergelijken met die van een luxe restaurant. Daarmee kan zij de consistentie van haar strategische keuzes afwegen voor het wel of niet leveren van bepaalde diensten en producten.

Strategieontwikkeling: kom tot de kern

Het komen tot een strategische kern is het meest krachtige gedeelte van het strategieontwikkelingsproces. Dat heeft een geweldige betekenis. Zeker wanneer je het zorgvuldig kan formuleren. Dit proces van onderzoeken, ontwikkelen en formuleren van de strategische kern is primair een taak van het management. Maar wil je draagvlak, dan moet je natuurlijk ook medewerkers uit alle delen en lagen van je onderneming erbij betrekken.

We zien vaak dat verhitte discussies plaatsvinden over een enkel woord in de kernformulering van de strategie. Dat is goed. Het maakt de betekenis en impact ervan op de strategie en de gevolgen die het heeft voor te maken keuzes alleen maar duidelijker.

De strategieverklaring

Het eindresultaat van het ontwikkelen van je strategie is een korte beschrijving met daarin de eerder genoemde drie elementen van een effectieve strategie. Je gaat aan deze korte strategieverklaring (strategy statement) een heldere uitleg toevoegen. Zodat je alle mogelijke misverstanden alvast op voorhand uit de weg ruimt.

Als je de strategieverklaring klaar hebt, kun je die verspreiden binnen de organisatie. Het is goed om je waardepropositie en een uitgewerkt activiteitenschema mee te sturen. Zo kan je illustreren hoe de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het concurrentievoordeel. En die elementen markeren die kritisch zijn voor het uitvoeren van je strategie. Je kunt hiervoor het business model canvas gebruiken of strategy mapping als methode.

De échte betekenis van je strategie

De betekenis van strategie voor het bereiken van concurrentievoordeel is tweeledig:

 1. De concrete klantwaardepropositie gebaseerd op de strategische kern. De waarde en betekenis hiervan moet je niet onderschatten. Een strategieverklaring van 35 woorden kan echt doorslaggevende betekenis hebben op het succes van jouw onderneming. Woorden die wél leiden tot actie.
 2. Het activiteitenschema om deze te implementeren. Als je strategieverklaring van boven naar beneden in je organisatie verspreidt, is de bovenliggende managementlaag de leraar van de laag daaronder. Zo maak je de strategieverklaring het startpunt voor ieders gedrag. De strategie zal alleen betekenis hebben wanneer de bestuurders erop kunnen vertrouwen dat medewerkers door dezelfde strategie en principes worden geleid als zijzelf.

Natuurlijk kost het tijd om tot de werkelijke kern te komen van je strategie. Maar dit geeft medewerkers weer nieuwe energie en een leidraad in het dagelijks werk. Het zal uiteindelijk de langetermijnprestaties van je onderneming verhogen. Neem die tijd. En als je er hulp bij nodig hebt, laat het ons weten.

Wat levert een goed strategieproces je op?

✓ een heldere visie, missie en strategie die iedereen begrijpt en aanzet tot handelen
✓ een wendbare organisatie en een intelligenter werkende datagedreven organisatie
✓ meer tevreden klanten en medewerkers die veel meer plezier hebben in hun werk
✓ betere marges, groei in marktaandeel en een hogere omzet

Boek een strategie-safari

Type strategieënVerschillende auteurs hebben strategieën naar type ingedeeld. Mintzberg (1998) gaat op ‘strategiesafari’ en deelt daarbij de strategievorming in scholen in. De verschillende strategiescholen zijn weer onder te verdelen, bijvoorbeeld in de voorschrijvende en de beschrijvende benadering.

 • De voorschrijvende benadering geeft aan dat de betreffende school haar strategische doelen van tevoren expliciet formuleert en deze heel bewust kiest. Die doelen zijn erop gericht de toekomst van de organisatie veilig te stellen.
 • De beschrijvende school probeert op te schrijven hoe strategieontwikkeling in organisaties zich in werkelijkheid afspeelt. Meestal verloopt het niet zo ‘mooi’ als de voorschrijvende scholen nodig vinden.

Traditionele kijk op strategie: bewuste keuze

 • Strategie is een analytische oefening van managers
 • Het is een extrapolatie van het verleden
 • Het is het vinden van de correcte positionering in bestaande markten
 • Strategische differentiatie wordt gedicteerd door de marktbehoefte
 • Strategie is een schaakspel voor topmanagers
 • Strategie is de fit tussen marktmogelijkheden en de resources van je bedrijf

Nieuwe kijk op strategie: spontaan proces

 • Strategie is een leerproces voor de organisatie. Het is creatie van de toekomst
 • Het maximaal benutten van mensen en middelen voor meer ‘value for money’
 • Strategie is de creatie van nieuwe markten of nieuwe spelregels
 • Strategie betreft iedereen in je bedrijf
 • Strategische differentiatie is gebaseerd op je organisatiecompetenties

De omgeving bepaalt feitelijk je strategie

Strategieën komen vaak spontaan op. Ze ontstaan als reactie op de omgeving. De omgeving bepaalt dan feitelijk de strategische keuzen. Volgens sommige auteurs is het juist daarom helemaal niet zinvol om plannen te maken. Hamel en Pralahad (1994) bijvoorbeeld plaatsen daarom de ‘emerging view of strategy’ nadrukkelijk naast de traditionele benadering. In de praktijk gaan bewuste en spontane strategievorming goed samen.

Drie strategische opties volgens Michael Porter

1. Kostenleiderschap

Strategische optiesKostenleiderschap is gericht op een algemene kostenvoorsprong op de concurrentie. Het doel is je marge te vergroten door producten of diensten tegen de laagst mogelijke kosten op de markt te brengen.

2. Differentiatie

Differentiëren van het product- of dienstenpakket heeft als doel een product of dienst op de markt te brengen. Daarmee onderscheid je je van de producten en diensten van je concurrenten. Met een differentiatiestrategie kun je een meer dan gemiddelde winst behalen.

3. Focusstrategie

Met een focusstrategie richt je je bewust op een bepaalde groep kopers, een segment van de productlijn of een geografische markt. Terwijl kostenleiderschap en differentiatie zijn gericht op doelen in de gehele bedrijfstak, zijn alle activiteiten bij een focusstrategie gericht op slechts één enkel segment van de markt.

Boek: De Intelligente, Datagedreven Organisatie

Aan de hand van jouw bedrijfsstrategie kan je jouw organisatie datagedreven en dus veel intelligenter maken. Lees hierover in ons boek De intelligente, datagedreven organisatie (compleet herziene druk) en laat jouw organisatie op alle strategieterreinen beter presteren.

Naar het boek

Specialisten in datagedreven strategie & sturen

De strategiespecialisten van de Passionned Group hebben ruime ervaring in het formuleren en consequent doorvoeren van datagedreven strategieën. Zodat deze in alle haarvaten van jouw organisatie aanwezig zijn. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of meer informatie over het verbeteren van je organisatiestrategie en businessmodel.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in datagedreven organisatietrategiePassionned Group is dé specialist op het gebied van strategisch advies. Onze gedreven adviseurs helpen grotere en kleinere organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van hun bedrijfsstrategie, gericht op het halen van je langetermijndoelstellingen. Om het jaar organiseert de Passionned Group de verkiezing van de Slimste organisatie van Nederland.

Neem contact met ons op

Onze senior strategie-consultants

Leo Kerklaan, Senior strategie consultant & auteur

mr. LEO KERKLAAN

Senior strategie consultant & auteur

Wouter Huisman, Expert in Strategievorming

drs. WOUTER HUISMAN

Expert in Strategievorming

Reviews over "Strategie"

Tibor Olgers | Tibor.nl Consultancy Group | 19 december 2019

Ik vind je e-book verschrikkelijk goed. Het zou verplichte kost moeten zijn voor elke dga/ceo. Wij laten al onze klanten een KPI dashboard (proces indicatoren) en scorebord (resultaat- en prestatie indicatoren) maken.

Ondernemers hebben ontzettend veel moeite om focus te houden in die oneindige stroom van to-do's. Concrete en goed gekozen KPI's helpen enorm bij het houden van koers. Hoewel ik denk dat de verdieping die je in het e-book biedt verder gaat dan wat de gemiddelde dga moet weten, is die verdiepingsslag voor ons als begeleiders van die dga's enorm waardevol. Review over De SMART KPI-bepaler 2022.

Christiaan Mateman | KleurrijkWonen | 29 november 2019

Met veel plezier heb ik de SMART KPI-bepaler gelezen. Het spreekt aan en past bij deze tijd. Ik herken veel van wat opgeschreven staat. De kunst is om de aanpakken te combineren. Door te kijken naar beïnvloedbare resultaatgebieden, de gevoeligheid voor signalen te verhogen en verbanden in kaart te brengen, ben je beter in staat te sturen. Door vanuit de bedoeling naar de kritische bedrijfsprocessen te kijken, en de vraag te stellen wat een mogelijke nachtmerrie is, dan raak je de kern wat je wilt volgen.

Een mooie metafoor met de voetbalwedstrijd.

KRI's de spitsen
KPI's de middenvelders
PI's: de verdedigers en de doelman (de stand)

Tip: KRI wordt ook wel eens gebruikt als Kritische Risico Indicator. Dit is voor de gebieden waar je een groot risico ziet. Het mooie van de opzet van de SMART KPI-Bepaler is, dat de risico-indicatoren verweven zitten tussen de prestatie-indicatoren. Review over De SMART KPI-bepaler 2022.

Klaas Mollema | Hillstar Business Solutions | 1 juli 2019

Zeer waardevol, dank daarvoor. Strategiekaart is erg bruikbaar en hier en daar een paar nieuwe inzichten voor KPI’s. Review over De SMART KPI-bepaler 2022.

Andries Heermans | Kadaster | 8 juni 2019

De Passionned Group heeft ons enorm geholpen met het opzetten van een efficiënt KPI-systeem. Onze resultaten verbeterden en we hebben nu meer grip op onze bedrijfsprocessen en doelen. Review over De SMART KPI-bepaler 2022.

Hannelie van Asselt | Business Analist | De Woonplaats | 1 juni 2019

Door invoering van een stelsel van KPI’s werden de prestaties op de verschillende onderdelen in één oogopslag helder. Dat gaf ons de mogelijkheid om direct acties uit te zetten om onze prestaties te verbeteren. De specialisten van de Passionned Group hebben ons hierbij uitstekend geholpen. Review over KPI: Key Performance Indicators.

Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Strategie ✦ Datagedreven werken ✦ Bedrijfsstrategie ✦ 5 stappen
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met strategie (datagedreven werken) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST