De Woonplaats | KPIs & dashboards | Vastgoed & woningcorporaties
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Een innovatieve vastgoedonderneming

De Woonplaats stuurt effectiever met KPI's & dashboardsDe Woonplaats, ontstaan uit een fusie van een 7-tal woningcorporaties, laat zich kenmerken als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt. De overgang van een meer taak- naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie is in gang gezet.

De uitdaging: meer sturing op de bedrijfsvoering

Doelstellingen daarbij zijn ‘slimmer organiseren’, ‘lean‘ processen en meer sturen op de bedrijfsvoering. Daarbij tevens vooruitlopend op en rekening houdend met de verwachting dat de komende jaren vanuit de landelijke en Europese overheid steeds meer maatregelen komen die financiële consequenties kunnen hebben.

Onder andere de Rijksheffing, de heffing van vennootschapsbelasting, de inkomenstoets en een inflatievolgend huurbeleid maken het noodzakelijk dat er veel betere sturing moet worden gegeven aan de processen. Directie, managers en teamleiders staan voor een grote uitdaging omdat de tot dan toe gebruikte rapportages niet voldoende actueel en betrouwbaar waren.

Op zoek naar samenhang en eenduidige definities

Samenhang en eenduidige definitiesOok ontberen de rapportages onderlinge samenhang, zijn er onvoldoende eenduidige definities en was de stuurinformatie niet volledig gekoppeld aan organisatiestrategie van De Woonplaats. Niet verwonderlijk dat de toenmalige informatie niet kon worden gebruikt om écht te sturen op datgene wat kritiek is. “Er is grote behoefte aan een betere informatie en besturing. Het personeel ervaart dit dagelijks.” aldus de directeur Fons Catau.

De directie besloot dat dit anders moest en veel beter kon en vroeg daarbij ondersteuning van Passionned Group. De Woonplaats stelde zich ten doel een eenvoudig stelsel te ontwikkelen van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), kritieke resultaat indicatoren (KRI’s) en prestatie-indicatoren (PI’s) en dit vervolgens te gaan implementeren.

Het resultaat: een slimme corporatie

De afgelopen twee jaar is door iedereen hard gewerkt om de ‘achterstand’ in de besturing weg te werken. Dit heeft tot de volgende resultaten geleid:

Het dashboard geeft inzicht in de leegstand en huurderving

De business analist aan het woord

Parkeerplaatsen hadden grote invloed op het leegstandspercentage“Door invoering van de (K)PI’s werden de prestaties op de verschillende onderdelen in één oogopslag helder en zijn er acties uitgezet om deze prestaties te verbeteren. Zo konden we ons beleid aanpassen toen inzichtelijk werd dat parkeerplaatsen grote invloed hebben op het leegstandspercentage.

Nu worden woningen waar mogelijk inclusief parkeerplaats verhuurd. Ook is het nu eenvoudiger om aan de hand van onderhouds- en leefbaarheidsuitgaven per wooncomplex de gewenste strategie te bepalen.”

Hannelie van Asselt
Business Analist
De Woonplaats

Het proces

Slag 1: effectieve besturing en indicatoren in beeld krijgen

Er is voor gekozen om eenvoudig te beginnen, maar wel vanuit een duidelijk kader en plan. Met het managementteam en de directie is in een aantal weken een zogenaamde strategiekaart uitgewerkt. Een dergelijke kaart geeft inzicht in de kritieke processen om de doelstellingen te kunnen blijven realiseren. Denk daarbij aan processen als ‘aansluitend verhuren’ en ‘actief stimuleren van zelfstandigheid in wonen’. De prestaties van die processen zijn doorvertaald naar ‘meetinstrumenten’: de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en kritieke resultaat indicatoren (KRI’s). Tegelijkertijd zijn de woon- en vastgoedteams aan de slag gegaan om vanuit hun eigen perspectief, in eerste instantie nog los van de strategiekaart, de voor hen gewenste prestatie-indicatoren (PI’s) in kaart te brengen.

Slag 2: bouw van kubussen

Slag 2: bouw van kubussenBeide sets aan indicatoren zijn samengevoegd, op elkaar uitgelijnd, ontdubbeld en van een zo helder mogelijke definitie voorzien. Vervolgens is gekeken uit welke bronsystemen de data moest worden gehaald en zijn er queries gemaakt. De inhoud ervan is verzameld in zogenaamde kubussen die voor de gebruikers zijn ontsloten met een geïntegreerde scorekaart. De kubussen worden dagelijks bijgewerkt. Hier kan men de indicatoren volgen die specifiek voor hen van belang waren.

Slag 3: werken met de scorekaarten en ervaring opdoen

Typisch voor dit soort trajecten is dat de cijfers in de eerste rapportages en dashboards bijna nooit kloppen, zeker in de perceptie van de gebruiker. De definitie is nog niet scherp genoeg of de kwaliteit van de data schiet tekort. Of gebruikers missen aansluiting bij bestaande rapportages die in hun ogen wel de juiste informatie tonen. Dit was ook het geval met de eerste versie van de scorekaarten. Toch is men er mee gaan werken om ervaring op te doen. Tegelijkertijd werden de definities scherper en kregen gebruikers de tijd om uit te vinden welke indicatoren er nu echt toe doen en welke niet. Er is tevens in dat jaar aandacht besteed aan de gedragscompetenties die noodzakelijk zijn om van Business Intelligence: wat is het? een succes te maken. Deze BI competenties zijn in kaart gebracht en doorgesproken met de managers en teamleiders. Op basis daarvan zijn de functiebeschrijvingen aangescherpt.

Slag 4: optimalisatie & professionalisering

Er is nu bijna een jaar met de scorekaarten gewerkt. Alle bevindingen van de projectorganisatie en de gebruikers zijn verzameld. Op basis daarvan is een plan van aanpak geschreven voor optimalisatie. Vier zaken kwamen in aanmerking voor substantiële verbetering:

  1. Indicatoren beter visualiseren: in de scorekaarten werden nog teveel indicatoren ineens gepresenteerd. De hoeveelheid cijfers op het eerste scherm bleek teveel van het goede. Er was tot dan toe nog nauwelijks aandacht besteed aan goede visualisatie. Dat gaf een overvloed aan ‘informatie’. In diverse gesprekken is gekeken naar welke indicatoren nu echt belangrijk zijn en in welke vorm deze gevisualiseerd zouden kunnen worden. Alleen de meest essentiële indicatoren worden nu gepresenteerd in een dashboard met meters en grafieken in een portal. Op achterliggende pagina’s worden indien gewenst de details getoond.
  2. Vergroten toegankelijkheid van managementinformatie: het opstarten van Excel, het openen van de juiste scorekaart en het scrollen bleek toch elke keer net weer iets te veel tijd te kosten. Tijd die managers en teamleiders dikwijls niet hadden. Besloten is de scorekaarten om te zetten in gepersonaliseerde dashboardpagina’s in een SharePoint portal. Direct na het opstarten ziet de gebruiker zijn of haar indicatoren gekoppeld aan de strategische doelstellingen en de score daarop in meters en grafieken. Filteren en analyseren is met een enkele muisklik mogelijk.

Architectuur voor en na optimalisatie

  1. Verbeteren van de structuur van de database: de analysedatabase waar de dashboards de managementinformatie uit halen is compleet herontworpen volgens ontwerpprincipes die behoren bij een robuuste, toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening.
  2. Beheerkosten minimaliseren: om de kosten voor het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de dashboards te minimaliseren is een dashboard generator ontworpen. Op basis van meta definities in SharePoint lijsten (organisatierollen, doelstellingen, indicatoren, filters en de onderlinge koppelingen daartussen) wordt voor elke rol een dashboardpagina gegenereerd. Een nieuw dashboard bouwen is een kwestie van enkele uren geworden; een bestaand dashboard aanpassen een kwestie van enkele minuten.

De Manager Financiën aan het woord

“Samen met Passionned Group is het performance management systeem vormgegeven en zijn de benodigde kritieke prestatie indicatoren, kubussen en dashboards gebouwd en in gebruik genomen. Met de huidige dashboards kunnen we de meetresultaten eenvoudig analyseren en kunnen we het effect van ingezette verbeteracties direct meten. Hierdoor zijn zowel de leidinggevenden als de RvC veel beter in staat om effectief te sturen op de organisatiedoelstellingen.”

Joke Bults
Manager Financiën & Stafdiensten
De Woonplaats

Succesfactoren en aandachtspunten

Veel aandacht is uitgegaan naar cultuuraspecten en de processen. Er is gekozen om spelenderwijs, in korte trajecten, te leren van wat er was opgeleverd. Een bigbangscenario was niet aan de orde. Performance Management moest kunnen ‘landen’. Alle niveaus in de organisatie zijn betrokken en kregen invloed op de nieuwe manier van sturen. Zowel van bovenaf als van onderop.

Succesfactoren en aandachtspuntenEr zijn business analisten aangesteld die onder andere zorg dragen voor analyse van de cijfers, de distributie ervan en het onderhoud van de dashboards. Managers en teamleiders weten daarom waar ze terecht kunnen voor antwoorden op vragen.

De strategische doelstellingen zijn weliswaar behoorlijk leidend geweest, maar daar is nooit te veel nadruk op gelegd. Door middel van training-on-the-job zijn mensen opgeleid om zelf het ‘totale traject’ te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig met ondersteuning van externe BI specialisten en projectfacilitators.

Over rolgebaseerde dashboards & het framework

De dashboards tonen per organisatierol de bijbehorende doelstellingen, indicatoren en de filters. Dit concept zorgt dat metadata wordt gebruikt om automatisch interactieve dashboards pagina’s per organisatierol te genereren. Hierdoor is het systeem goed onderhoudbaar, eenvoudig uitbreidbaar, snel en zeer flexibel. De belangrijkste kenmerken van het framework:

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de woonplaats (kpis & dashboards) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST