Passionned Group™
+31 33 888 7010

Intelligente, datagedreven organisaties: pagina 4 van 4

De 7 kenmerken van onvervalste KPI’s

Net als water kunnen ook KPI’s troebel zijn. In het geval van KPI’s kun je daar misschien mee leven. Je denkt op koers te liggen, maar dat is niet zo. Het is daarom veel verstandiger om vervuilde KPI’s regelmatig te zuiveren. Met de volgende 7 kenmerken kun jij bepalen of je KPI’s schoon zijn en voldoen aan de allerhoogste standaarden. Net als ons drinkwater.

Door je te verdiepen in de kenmerken, ga je de essentie van echte KPI’s beter begrijpen. En dat is cruciaal want op KPI’s moet je blindelings kunnen vertrouwen. Zuivere KPI’s hebben idealiter een voorspellende waarde en ze veroorzaken geen perverse prikkels. En, ze laten, net als zuiver water, geen vreemde nasmaak achter. Leg je KPI’s nu onder de microscoop en kom tot veel betere inzichten.

E = mc2: een verrassende visie op KPI’s

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, is misschien wel de bekendste uitspraak van balkunstenaar en spraakwaterval Johan Cruijff. Deze legendarische uitspraak geeft, toeval of niet, ook treffend weer welke attitude je zou moeten hebben als het gaat om het doorgronden van KPI’s.

De omschakeling van het grootste voetbalgenie aller tijden naar het grootste natuurkundige genie aller tijden lijkt misschien abrupt, maar snijdt hout. Het verschil tussen een echte, zuivere, onvervalste KPI en een onzuivere KPI is namelijk glashelder uit te leggen door een parallel te trekken met Einsteins’ speciale relativiteitstheorie. Ben je nu al in verwarring? Ons praktijkvoorbeeld brengt licht in de duisternis.

De 5 grootste KPI-blunders

Veel bedrijven en (overheids)instellingen zijn dol op key performance indicators en SMART doelen. Dat is logisch want het zijn krachtige tools voor managers, verbeterteams en controllers. Zo zitten KPI’s in het hart van elke organisatie. De kunst is om die te vinden (het zijn er maar een paar) en juist te definiëren. Zodat je sneller bij kunt sturen en je processen dagelijks kunt verbeteren.

Maar het bepalen van en sturen op KPI’s en SMART doelen is niet altijd even eenvoudig. Een misgreep is snel gemaakt. Of voor je het weet heb je er veel te veel van of laait discussie over de definitie weer op. We hebben voor jou de 5 grootste KPI-valkuilen en -blunders op een rij gezet.

Woningcorporatie haalt KPI-rendement van 200%

Een grote woningcorporatie in het Oosten van het land staat te boek als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt met veel nieuwbouwmogelijkheden. Om hiervan optimaal gebruik te maken, ontwikkelde Passionned Group samen met de corporatie een uitgekiend systeem van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), kritieke resultaat indicatoren (KRI’s) en “gewone” prestatie-indicatoren. Na implementatie realiseerde de woningcorporatie een KPI-rendement van 200%: het aantal leegstaande woningen halveerde. Een verbluffend resultaat.

De mogelijkheden van gaming voor performance management

Een goed ontworpen performance management-systeem vertoont treffende overeenkomsten met een goed ontworpen spel. Senior consultant Mark de Kort schetst in dit artikel hoe je synergie tussen performance management en de gamewereld kunt bereiken. Gamification toegepast binnen performance management-trajecten kan belangrijke gedragsveranderingen bewerkstelligen. Hoe meer likes, hoe fijner. Hoe hoger het level, hoe beter. De smartphone heeft ons leven tot één groot spel gemaakt. Het spelelement dringt op veel vlakken door: in de liefde, op de werkvloer, in de zorg en bij de politie. Zo bleek tijdens een thema-uitzending van de VPRO. De homo ludens, de spelende mens, zoals beschreven door Huizinga, komt weer helemaal tot leven.

De norm van een KPI vaststellen en verbeteren

Stel dat je de klanttevredenheid meet en dat de score een 7 is. Is dat reden tot tevredenheid of juist reden tot zorg? Zonder een norm kun je daar geen zinnige uitspraak over doen. In dit artikel verkennen we daarom hoe je tot een evenwichtige maar ambitieuze normstelling van KPI’s kunt komen die bovendien leidt tot hogere prestaties.

Na het vaststellen van een KPI, kun je gaan meten. De eerste waarnemingen maak je zichtbaar en presenteer je met mooie grafiekjes. De resultaten bespreek je met je collega’s. Al snel ontspint zich dan een discussie rondom de vraag of je nu tevreden mag zijn met de behaalde resultaten.

Managers ontwikkelen de strategie

In de praktijk is er meestal geen gebrek aan strategische tools. Desondanks hebben veel managers moeite om hun strategie te ontwikkelen en daarvoor “de handen op elkaar te krijgen”. Spelbreker is meestal het zogenoemde ownershipprincipe, oftewel in gewoon Nederlands het eigenaarschap. In het boek De cockpit van de organisatie verduidelijken we hoe je met behulp van de Organisatiecockpit een strategie meetbaar kunt maken. We zouden dus afstand kunnen nemen van de vraag hoe je een strategie ontwikkelt. Maar dat is geen goed idee.

De Woonplaats verbetert haar prestaties met KPI dashboards

De Woonplaats, ontstaan uit een fusie van zeven kleinere woningcorporaties in en rond Enschede, staat te boek als een innovatieve vastgoedonderneming met stevige ambities. Ze opereert in een dynamische markt. De overgang van een sterk taakgerichte naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie is in gang gezet.

Passionned Group heeft De Woonplaats na de fusie geholpen met strategievorming, het samenstellen van strategiekaarten en KPI’s, het ontwikkelen van dashboards en het realiseren van een compleet datawarehouse. Een tevreden klant van Passionned Group aan het woord.

Carante Groep neemt volgende stap in Business Intelligence

Carante Groep was een samenwerkingsverband van oorspronkelijk twaalf zelfstandige organisaties. Verspreid over heel Nederland zijn deze organisaties regionaal actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, de psychiatrie, (psycho)geriatrie, de jeugdhulpverlening en de welzijnssector. Carante Groep werkte binnen het hele spectrum van de care-sector. Het BI-team van de Carante Groep ging voortvarend aan de slag met de herinrichting van hun twaalf jaar oude BI-omgeving. “Aan de ene kant ging het om het ontwikkelen van een visie en een strategie, aan de andere kant wilden we BI beter organiseren en meer handen en voeten geven.” Carante Groep trok hierbij op met Passionned Group.

Bepaal regelkringen voor correctie of preventie

De regelkringen is een begrip uit de systeembenadering. Een regelkring maakt het mogelijk om in te grijpen als de output van processen niet voldoet. In dat geval is correctie nodig. Soms zijn er ook preventieve maatregelen nodig die ervoor moeten zorgen dat het probleem niet meer kan optreden. Door met regelkringen te gaan werken kun je toegroeien naar een lerende, datagedreven organisatie waar je processen optimaliseert met data analyse. In dit artikel verkennen we de bijzonderheden van de regelkring, de relatie met het PDCA-principe en in het bijzonder check en actualize.

Instrumenten voor het leveren van feedback

Feedback speelt natuurlijk een rol bij het uitoefenen van control en het realiseren van prestaties. Zonder feedback krijg je anders geen informatie. De vraag ligt op tafel: hoe komen we eraan? De vanouds bekende methode is de ‘controle’ door de leiding. Ze oefenen die uit vanuit een gezagsrelatie. Hierbij gaat het vooral om rekenschap afleggen over toebedeelde verantwoordelijkheden. Tegenwoordig doen we het anders en minder hiërarchisch. We bepalen bewust en selectief over welke zaken we feedback verwachten en welke mate van detaillering we daarbij gebruiken.

Feedbackloops: verticale en horizontale feedback

Om control over een systeem of een organisatie uit te oefenen moet je meerdere feedbackloops installeren. Vaak moet je zelfs voor elk deelproces een feedbackloop aanbrengen om de gewenste mate van beheersing te bereiken. Die beheersing van de performance beperkt zich niet tot productieprocessen. Die geldt ook voor ontwerpprocessen en voorbereidende processen. Voorwaarde is wél dat de feedback voldoende snel plaatsvindt. Als de reactietijd lang is, loopt een verkeerd ingesteld proces ‘gewoon’ door! Feedback is daarom van belang voor de beheersing van processen op elk besturingsniveau. Om die niveaus op elkaar af te stemmen is verticale feedback nodig en daarom worden er feedbackloops in de diepte van de organisatie geconstrueerd.

Gemeente Den Haag verbetert met ‘schilconcept’

Al een aantal jaren ondersteunt Passionned Group de gemeente Den Haag op het gebied van bedrijfs- en informatieanalyse, projectmanagement en Enterprise Architectuur. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal verbeteringen in bedrijfsprocessen en IT-systemen. Passionned Group-partner Henny van Doorn vertelt: “In eerste instantie werden we gevraagd te helpen bij het stroomlijnen van de dienstverlening op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit heeft onder meer geleid tot verbeteringen in de verwerking van de declaraties van aanbieders van thuiszorg.”

Vier auto’s verkopen in 20 uur tijd met geoliede BI

Na jaren van forse groei wordt een autoimporteur in de provincie Friesland geconfronteerd met een tegenvallende omzet. Na een grondige analyse van de organisatie, de gewenste functionaliteiten en de gebruikerswensen wordt een advies uitgebracht om een Enterprise Portal te implementeren en tegelijkertijd gebruik te maken van datamining technieken.

De Enterprise Portal moet er voor zorgen dat allerlei systemen naadloos op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de gebruiker en de workflow. Dit moet leiden tot een veel snellere afhandeling van dossiers en kortere doorlooptijden in het verkoopproces. Na maanden hard werken resulteert dat in de volgende showcase.

Business Analytics bij een verzekeraar

Het Business Intelligence initiatief stond in de begintijd nog redelijk op zichzelf. Het kwam met name voort vanuit de behoefte om Business Intelligence (BI) op een hoger plan te tillen. Op dat moment werd er op verschillende plekken informatie gegenereerd, niet noodzakelijk hetzelfde (één versie van de waarheid), het gevoel leefde dat er niet werd uitgehaald wat er in zat. In het bijzonder als het ging om het op structurele wijze omzetten van data naar informatie naar kennis. Er werd natuurlijk voor die tijd wel wat gedaan met data, maar de synergie en structuur kon beter.

BI-opleiding van Passionned is absoluut aan te bevelen

Nico de Jonge is Business Consultant bij ABN AMRO Lease. Enige tijd terug volgde hij de driedaagse Business Intelligence opleiding van Passionned Group. Hij toont zich graag bereid om te vertellen over zijn ervaringen. “In mijn werk heb ik uiteraard veel te maken met financiële data” vertelt hij. “Maar ik wilde voor mezelf ook graag weten wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld van Business Intelligence en wat er te koop is.” Enerzijds wilde Nico een gedegen theoretische onderbouwing en anderszijds die theorie ook direct in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. En dat doel blijkt ruimschoots behaald.

Sterke correlatie BI-volwassenheid & betere prestaties

Business Intelligence wil niet alleen de organisatie beter begrijpen, maar heeft veel grotere ambities: continu verbeteren en innoveren. Hoe hoger het volwassenheidsniveau, hoe groter de kans op succes met BI. Hoe zit dat? Enerzijds: hoe meer je investereert in de groei van Business Intelligence, hoe meer rendement je mag verwachten in termen van betere marges, lagere werkvoorraden, snellere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid. Anderzijds: als je wilt falen met Business Analytics dan moet je vooral BI inzetten om zaken alleen maar te monitoren (kijken naar de KPI’s) en met rapporten zaken te verantwoorden. Maar er is meer!

Business Intelligence zet organisaties op zijn kop!

In een recente poll vroegen wij aan bezoekers op deze website om te stemmen op de stelling “Als Business Intelligence succesvol is zet het de organisatie op zijn kop”. De uitkomst van deze stelling heeft ons in positieve zin verrast, de meerderheid van de stemmers gelooft dat bij een succesvolle implementatie van Business Intelligence de organisatie op zijn kop gaat. Met andere woorden: de organisatie gaat zich anders organiseren of hergroeperen. Het is op z’n minst verdacht wanneer data geen veranderingen teweeg brengt. Mogelijk ben je dan in de valkuil gestapt van een rapportenfabriek.

Datawarehouse, architectuur en organisatie bij Gemiva

De Stichting Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva heeft Passionned Group gevraagd een advies uit te brengen over de BI architectuur en de organisatie van het datawarehouse, plus een advies voor de te gebruiken ETL tool. Het adviestraject is naar grote tevredenheid voltooid, met een waardering van een 9. Een viertal vraagstukken speelden bij Gemiva, waarop zij antwoord wenste vanuit Passionned Group.

De 10 gouden regels van Passionned Group

Onafhankelijk advies, gedegen onderzoek, interim management en projectbegeleiding zien we als een serieuze zaak die een hoge mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en objectiviteit vereist. Het is voor ons een vakmanschap waarbij we in nauwe interactie met jou en je medewerkers én met glasheldere communicatie komen tot scherpe, uitvoerbare en gedragen adviezen en implementaties. Waarom duizenden klanten al met ons in zee zijn gegaan. We geven je tien punten voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek.

Verhoog de hits op je datawarehouse met Google

Datawarehouses bevatten doorgaans behoorlijk veel content. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat veel van deze content relevant is (op een bepaald moment) en betrouwbaar. Dat is vaak (nog) niet zo, maar okay, we willen hier een ander probleem aansnijden, namelijk dat de gebruiker informatie niet kan vinden en deze wel in de goede kwaliteit beschikbaar is. Google kan dan (als geen ander) uitkomst bieden want dat is nu net wat de zoekmachine goed kan. In dit artikel presenteren we een checklist en tonen we aan hoe je winst kan behalen door Google aan te sluiten op je datawarehouse.

vorige pagina
1
2
3
4