Artificial Intelligence | Kunstmatige Intelligentie | AI toepassingen

De toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie & AI voor alle organisaties

Kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven heeft een grote impact, maar AI is lang niet altijd zichtbaar. Veel AI toepassingen zijn “embedded”, bijvoorbeeld in Internet of Things apparatuur, anti spam filters, camera’s of smartphones. Daarnaast maken zoekmachines, webwinkels, distributiecentra, kredietinstellingen en streaming- en vertaaldiensten gebruik van artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven is zichtbaarder omdat organisaties graag pronken met succesvolle AI toepassingen. Maar hoe werkt kunstmatige intelligentie eigenlijk? Wat zijn de belangrijkste AI trends? Hoe kunnen bedrijven artificial intelligence inzetten voor betere beslissingen? En hoe zit het met AI en ethiek? Als AI-specialisten helpen we je graag verder met het ontwikkelen van succesvolle toepassingen.

Kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven

Rondom AI bedrijven en AI technologie hangt een sfeer van optimisme (“AI gaat alle grote wereldproblemen oplossen”), maar tegelijkertijd ook een waas van geheimzinnigheid (“gaan robots alles overnemen en ons leven en werk domineren?”). Artificial intelligence bedrijven zijn sexy en kunnen al snel rekenen op een hoge waardering van beursanalisten en potentiële beleggers. Dit terwijl de technologie van kunstmatige intelligentie bedrijven vaak nog niet eens is uitgekristalliseerd en van een beursnotering nog lang geen sprake is.

Wordt kunstmatige intelligentie vandaag de dag overgewaardeerd? Is AI mogelijk overhyped? In hoeverre gaat kunstmatige intelligentie over IT? Hoe kunnen organisaties een verantwoorde AI-first strategie ontwikkelen zonder dat ze onnodig geld over de balk gooien? Maar ook: hoe kunnen ze voorkomen dat ze de AI-boot missen, waardoor commerciële kansen en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie onderbenut blijven?

Om een goede inschatting te maken, kijken we op basis van AI onderzoek eerst naar enkele definities. Wat is kunstmatige intelligentie? Wat betekent kunstmatige intelligentie? Is artificial intelligence data science? Zo nee, wat is dan het verschil? Ook gaan we in op vragen die leven over AI technologie.

Wat is artificial intelligence (AI)?

Het Nederlandstalige begrip “kunstmatige intelligentie” is de juiste artificial intelligence vertaling. Maar de vraag wat is artificial intelligence (AI betekenis) is daarmee nog niet beantwoord. De zoektocht naar een eenvoudige artificial intelligence uitleg is nog veel lastiger. Overheidsinstellingen, adviseurs en leveranciers hanteren allemaal hun eigen AI definitie en gebruiken het AI jargon binnen hun eigen organisatiecontext.

In figuur 1 geven we een overzichtsplaatje van de verschillende AI toepassingen en de impact op ons handelen en ons denk-, leer en beslisproces. Eén ding is zeker: AI verandert alles.

Wat is de impact en reikwijdte van artificial intelligence?
Figuur 1: Wat is de impact en reikwijdte van artificial intelligence?

Kunstmatige intelligentie definitie

Het Europees Parlement bijvoorbeeld geeft de volgende kunstmatige intelligentie definitie: “AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen, zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit.”

Op deze AI uitleg valt het nodige af te dingen. “Mensachtige vaardigheden” is een vaag begrip en “creativiteit” is nu misschien net een van de laatste exclusieve domeinen van de mens, oftewel het terrein waar de mens nog in staat is om de machine te verslaan. Alhoewel, ook op dit grensvlak zie je ontwikkelingen. Wat te denken van een AI algoritme dat na enige training zelf een muziekstuk componeert, helemaal in de geest van Bach, Beethoven, de Beatles of het Eurovisiesongfestival.

Nog een definitie kunstmatige intelligentie

Een bekende telecomleverancier is kort van stof als het gaat om het geven van een artificiële intelligentie definitie. Volgens haar is artificial intelligence simpel gezegd “de automatisering van denkkracht”. Het gaat volgens deze provider om geavanceerde software, ingebouwd in machines of systemen, die in staat is om bepaald werk te doen dat voorheen alleen maar door mensen kon worden gedaan. Hiermee benadrukt de telecomleverancier niet alleen het embedded karakter van AI, maar ook de werkgelegenheidseffecten van kunstmatige intelligentie toepassingen.

Kunstmatige intelligentie betekenis

Artificial intelligence (AI) is een toegepaste wetenschap waarbij computers bepaalde menselijke taken, zoals leren, redeneren, analyseren, problemen oplossen en beslissen, overnemen. Volgens de samenstellers van de Nationale AI Cursus krijgt artificial intelligence betekenis doordat algoritmes steeds vaker in staat zijn zaken of beslissingsprocessen zelfstandig af te handelen. Volgens hen spreek je van AI als een systeem zelfstandig taken kan uitvoeren in complexe omgevingen, zonder constant begeleid te worden door de gebruiker of trainer.

AI science

AI scienceIs artificial intelligence data science en daarmee een onderdeel van het vakgebied Business Intelligence (BI)? En wat houdt het begrip AI science eigenlijk in?, zo vragen mensen zich af. In plaats van BI wordt tegenwoordig inderdaad ook veel gesproken over data science (datawetenschappen), datagedreven werken en informatiegestuurd werken. Deze termen zijn min of meer inwisselbaar.

Data science of AI science legt vaak de nadruk op de statistische elementen van BI zoals artificial intelligence, tekstmining, machine learning en statistische modellen. Informatiegestuurd werken legt het accent op het proces en de sturing. BI is dan de parapluterm die dit alles omvat. In de 7e druk van het boek De intelligente, datagedreven organisatie worden alle relevante begrippen in het kader van deze definitiediscussie uitgebreid uitgelegd.

Schakel een senior AI expert in

Eigen definitie artificial intelligence (AI)

Artificial intelligence, wat is het nu? Het is tijd voor een eigen interpretatie. Onze artificial intelligence definitie luidt als volgt: “het ontwikkelen en toepassen van (zelflerende) computeralgoritmes die zelfstandig in staat zijn om bestaande of nieuwe verbanden en/of patronen te ontdekken in (big) data en zelfstandig beslissingen te nemen, waardoor de effectiviteit en efficiency van een proces of bedrijfsprocessen drastisch verbeteren.”

Wat kan een AI systeem?

Een kunstmatige intelligentie systeem is in staat om in elke willekeurige organisatie uit te groeien tot een volledig autonoom, zelflerend systeem, waarbij de algoritmes de aanjager zijn van het besluitvormingsproces en zelfstandig beslissingen nemen. Oftewel, de mens wikt en het algoritme beschikt. Ziedaar de essentie van een operationeel AI systeem.

Dit AI proces komt misschien overweldigend en bedreigend over, maar op de achtergrond is nog wel degelijk plaats voor de mens als supervisor. De mens houdt een oogje in het zeil. Hij is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de automatische beslissingen en blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitlegbaarheid van het algoritme. Men spreekt over Explainable AI (XAI). Oftewel: hoe komt het algoritme tot zijn beslissing? Dit impliceert dat de mens verantwoordelijk en aansprakelijk blijft en altijd moet kunnen verklaren hoe kunstmatige intelligentie en met name het algoritme tot een bepaalde uitkomst komt.

Elk jaar publiceert Passionned Group de in haar ogen belangrijkste trends, waaronder ook een aantal big data artificial intelligence trends. Uit die verzamelde AI trends 2021 kunnen we afleiden dat AI technologie globaal steeds meer ingeburgerd raakt, maar dat AI toepassingen wel steeds kritischer worden gevolgd door de media, politici, burgers en andere stakeholders. Die kritische houding ten aanzien van AI heeft alles te maken met de ondoorgrondelijkheid, de betwistbaarheid en de uitlegbaarheid van de algoritmes die aan de kunstmatige intelligentie toepassingen kleven.

Artificial intelligence trends 2021 in vogelvlucht

De meest relevante trends artificial intelligence voor organisaties kun je als volgt samenvatten (niet uitputtend):

Verschillende soorten kunstmatige intelligentie

In de literatuur over de verschillende soorten kunstmatige intelligentie en de AI modellen die we kunnen onderscheiden heerst een grote overeenstemming dat er globaal drie soorten van artificiële intelligentie bestaan (zie figuur 2). In het Engels staan ze bekend als Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI) en Artificial Super Intelligence (ASI).

De zwakke variant, ook wel “kortzichtige” variant genoemd, is slechts in staat om één taak of opdracht efficiënt uit te voeren (denk bijvoorbeeld aan een potje schaken of Go). De meer bredere variant, AGI, is in staat om, net als de mens, ook abstract te redeneren. Hierdoor is deze variant in staat om in te spelen op onverwachte situaties (het improviseren). De sterkste variant, de supervariant AIS, overstijgt de menselijke intelligentie. Op het moment van schrijven is nog onbekend waartoe de supervariant uiteindelijk in staat zal zijn.

Verschillende soorten kunstmatige intelligentie
Figuur 2: De verschillende soorten AI

Naast deze grove indeling is er nog een globale indeling van de verschillende soorten artificiële intelligentie. Zo onderscheiden Kaplan en Haenlein binnen het vakgebied van artificiële intelligentie drie verschillende types van AI-systemen: de analytische, de mens-geïnspireerde en de vermenselijkte vorm van artificiële intelligentie. De analytische variant heeft een aantal cognitieve eigenschappen waarmee het tot leren in staat is. De mens-geïnspireerde variant beschikt naast cognitieve eigenschappen ook over emotionele intelligentie en de vermenselijkte AI-variant is ook sociaal intelligent en kan naast communiceren ook interactie aangaan met anderen.

AI en machine learning

AI, data science, machine learning, algoritmisering, data science, artificial intelligence en AI automatisering worden in het dagelijkse spraakgebruik door elkaar heen gebruikt zonder dat de gebruikers op de hoogte zijn van de (exacte) definities. Deze Babylonische spraakverwarring vertroebelt de discussies en kan er zelfs toe leiden dat het sentiment rondom AI en machine learning omslaat en de voordelen kunstmatige intelligentie ondergesneeuwd raken.

Om AI beter te begrijpen, volgen hier nog enkele begrippen die je absoluut moet kennen:

Toepassingen kunstmatige intelligentie

Welke AI toepassingen zijn er allemaal? Kunstmatige intelligentie toepassingen of kortweg AI toepassingen kun je grofweg indelen in een aantal hoofdcategorieën, afhankelijk van de technologie waarop de artificial intelligence software is geschreven.

Natural Language Processing

Natural Language Processing (NLP) of spraakherkenning: het vakgebied dat zich bezighoudt met het lezen, begrijpen en produceren van menselijke taal door computers. Hier komen een aantal vakgebieden samen zoals AI, computerwetenschap en computerlinguïstiek. Spraakherkenning is een specifieke toepassing van AI die spraak herkent en gesproken woorden in getypte tekst kan omzetten. NLP wordt met name gebruikt door virtuele assistenten en chatbots in callcenters en klantenafdelingen ter vervanging van menselijke communicatie.

Datamining

Datamining: het vinden van verbanden, patronen en correlaties in gestructureerde data met behulp van machine learning, statistiek en databasetechnieken. Het doel is het opdoen van nieuwe inzichten die “verborgen” zitten in de data en het vergaren van nieuwe kennis. Zie ook onze training data mining met R.

Tekst mining

Tekst mining: het vinden van verbanden, patronen en correlaties in ongestructureerde data zoals tekst. Ook hier is het doel om nieuwe inzichten en kennis te vergaren.

Beeld- en gezichtsherkenning

Beeld- en gezichtsherkenning: een AI-toepassing die in navolging van China steeds meer terrein wint is gezichtsherkenning door intelligente camera’s. In openbare ruimtes zoals op straat, vliegvelden en gebouwen wordt gezichtsherkenning steeds vaker ingezet voor surveillance- en opsporingsdoeleinden. Met computer vision kun je het menselijke gezichtsvermogen nabootsen en overtreffen. Deze AI toepassing is erop gericht om met computers objecten en personen op afbeeldingen en video’s te identificeren.

Het AI proces in 15 stappen

Het AI proces kun je naar analogie van het BI proces opdelen in een aantal logische stappen. Alleen neemt nu niet de mens de beslissing maar een algoritme, of het algoritme kookt de beslissing voor (zie onderstaande figuur 3).
Het AI proces in 15 stappen
Figuur 3: Het verwerkingsproces specifiek gemaakt voor het ontwikkelen van algoritmes die beslissingen voorkoken of nemen.

 • De eerste drie stappen staan in het teken van de het verzamelen, filteren en combineren van de AI data.
 • Tijdens de stap 4 t/m 6 ga je vervolgens de data niet aggregeren maar analyseren, visualiseren en interpreteren. Want juist in de vele details ga je waarschijnlijk verbanden, bepaalde patronen vinden. Voor gestructureerde data kun je een BI-tool of data discovery tool inzetten. Voor ongestructureerde data zoals e-mails en foto’s zul je de data moeten verkennen met andere tools en technieken.
 • Op basis van trainingsdata en testdata ga je tijdens stap 7 t/m 9 het machine learning model bouwen, finetunen, valideren en testen. Per type algoritme heb je hier te maken met verschillende scenario’s.
 • Tijdens stap 10 staat het verrijken van het AI model centraal. Het machine learning model zelf ga je hier natuurlijk niet meer aanpassen, het is namelijk klaar.
 • Het verrijkte machine learning-model is nu gereed om in productie te worden genomen en het algoritme moet de waarden onthouden die na de training zijn vastgesteld (zie stap 10 en 11). Onthouden heeft hier de betekenis van bewaren. Zo zul je een model moeten bewaren, anders moet je elke keer eerst weer trainen als je een nieuwe situatie wilt beoordelen.
 • Stap 13: het algoritme neemt zelfstandig een beslissing of kookt die voor. Het algoritme besluit bijvoorbeeld om bepaalde levensmiddelen in de supermarkt af te prijzen omdat de houdbaarheidstermijn dreigt te verlopen, of het algoritme verhoogt de prijs van vliegtickets voor bestemmingen waar veel vraag naar is.
 • Tijdens stap 14 ga je nieuwe opgedane inzichten tijdens het AI proces verder in de organisatie verspreiden, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.
 • Stap 15, het anticiperen op verandering, spreekt voor zich, maar is wel een hele belangrijke stap.

De economische betekenis van kunstmatige intelligentie

In de AI business en binnen AI bedrijven gaat veel geld om. Goede softwareontwikkelaars en data scientists zijn schaars en daardoor duur. Venture capitalists, banken en particuliere investeerders pompen gezamenlijk miljarden euro’s en dollars in startups die op basis van AI toepassingen nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De AI-toepassingen vinden hun weg in nagenoeg alles branches en sectoren. De opsomming in figuur 4 is zeker niet compleet en het aantal toepassingen zal waarschijnlijk steeds verder toenemen.

De AI-toepassingen uitgesplitst naar branches
Figuur 4: De AI-toepassingen uitgesplitst naar branches

Ook overheden dragen financieel een flink steentje bij omdat ze inzien dat artificial intelligence een belangrijke bijdrage kan leveren aan de openbare veiligheid, een betere gezondheidszorg, een gestroomlijnde infrastructuur, energiebesparing, kwalitatief beter onderwijs enzovoorts. Het veelbelovende concept van de smart city en een meer duurzame samenleving komen zonder artificiële intelligentie en big data niet of nauwelijks van de grond, zo realiseren zij zich. Dit zijn voordelen artificial intelligence die ertoe doen en die ervoor pleiten om bij elk nieuw project of initiatief een zogenoemde AI-first strategie te overwegen.

De toegevoegde waarde van een AI-first strategie

Bij een “AI-first” strategie ga bij alles wat je doet artificial intelligence (AI) inbedden en dat doe in al je bedrijfsprocessen. AI-first betekent dat je in alles wat je doet kijkt of algoritmes het beslissingsproces en de beslissingen zelf kunnen verbeteren (nauwkeurigheid) of versnellen (doorlooptijd). Dit vereist een totaal andere organisatiecultuur dan wanneer je rapporten of KPI dashboards gaat ontwikkelen. Wellicht dat een algoritme rapporten zelfs overbodig maakt.

Kunstmatige intelligentie voordelen

De kunstmatige intelligentie voor en nadelen worden dagelijks breed in de pers uitgemeten. De adviseurs van Passionned Group zijn te allen tijde bereid om ondernemers in het AI-proces te begeleiden en de bovengenoemde AI-first strategie handen en voeten te geven. Met als doel om de voordelen artificial intelligence optimaal te benutten en de nadelen van AI te vermijden en/of te beperken. Lees hier meer ook over de 25 belangrijkste voordelen van Data Science.

Nadelen kunstmatige intelligentie

Ook de nadelen van kunstmatige intelligentie voor met name individuele werknemers, burgers, consumenten en andere stakeholders worden dagelijks breed in de pers uitgemeten. De discussies over de potentiële negatieve gevolgen die gepaard gaan met toepassing van kunstmatige intelligentie en algoritmes in het publieke domein spitsen zich met name toe op de grondrechten van burgers.

Kunstmatige intelligentie voordelen

De kunstmatige intelligentie voordelen voor bedrijven en instellingen lijken in eerste instantie vooral op het terrein van arbeidsbesparing te liggen: robotic process automation (RPA) en de inzet van fysieke robots in de industrie ter vervanging van medewerkers van vlees en bloed. Maar door kunstmatige intelligentie te zien als louter een instrument voor besparing op arbeidskosten, doe je het concept tekort. Mits op de juiste manier toegepast, kun je vanuit vier verschillende invalshoeken (mens, organisatie, maatschappij en natuur) de voordelen van kunstmatige intelligentie voor jouw branche en organisatie inventariseren (zie figuur 5).

Kunstmatige intelligentie voordelen
Figuur 5: De voordelen van kunstmatige intelligentie

Organisaties kunnen met artificiële intelligentie ook de vraag beter voorspellen, hun verkoopkanalen optimaliseren, het (preventief) onderhoud van machines verbeteren, productie en kwaliteit verhogen, de dienstverlening personaliseren en klantervaringen verbeteren. In het algemeen kunnen algoritmes het hele besluitvormingsproces in organisaties aanzienlijk versnellen, verbeteren, verrijken en deels zelfs overnemen.

7 zegeningen van artificial intelligence

Hieronder geven we zeven concrete kunstmatige intelligentie voorbeelden. Het zijn concrete AI toepassingen uit de praktijk die de zegeningen en toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie illustreren. Het lijstje is zeker niet uitputtend.

 1. Met artificial intelligence uitgeruste drones sporen gaslekken op, inspecteren dijken en land- en tuinbouwgewassen en stellen voor verzekeraars brand-, storm en dakschades vast.
 2. Machine learning en AI data ondersteunen radiologen in het ziekenhuis bij het analyseren van röntgenfoto’s en het vaststellen van bestralingsplannen bij kankerpatiënten.
 3. Dankzij predictive policing, nummerbordherkenning via slimme AI camera’s en de inzet van robothonden is de politie beter voorbereid en is de pakkans van criminelen groter.
 4. Banken, verzekeraars en uitkeringsinstellingen gebruiken algoritmes, kunstmatige intelligentie en data science om potentiële fraudegevallen op te sporen.
 5. Doordat algoritmes en artificial intelligence software zijn supermarkteigenaren beter in staat om vraag en aanbod van verse producten beter op elkaar af te stemmen in hun strijd tegen voedselverspilling.
 6. Regionale energienetbeheerders kunnen veel kosten besparen door AI technologie in te zetten voor slim onderhoud en het snel lokaliseren van de oorzaak van stroomuitval.
 7. Een AI gedreven risicoanalyse in de Rotterdamse haven bepaalt in de strijd tegen drugssmokkel welke containers wél en welke niet worden gecontroleerd.

Bekwaam je in AI met onze krachtige trainingen

Onderstaand een overzicht van een aantal AI trainingen (machine learning, data science, Python, R) waar je snel en vakkundig je kennis over kunstmatige intelligentie kunt upgraden.

7 valkuilen van artificial intelligence

Hieronder signaleren we ook zeven valkuilen die kunnen optreden bij de toepassing van kunstmatige intelligentie. Het zijn concrete AI toepassingen uit de praktijk. Een aantal “ongelukken” met artificial inteligence en big data kun je beschouwen als “kinderziekten” of leerprocessen. Een wijze les: misluk voor je begint! Ook dit lijstje is zeker niet compleet.

 1. Microsoft lanceerde ooit een chatbot die zich in 24 uur ontpopte tot een ware racist. Oorzaak was een trollenleger op twitter dat de zelflerende chatbot voedde met een stortvloed aan racistische en seksistische berichten.
 2. Verschillende overheidsinstellingen gebruiken algoritmes, big data en artificial intelligence om frauderisico’s bij uitkeringen en belastingheffing in te schatten. In sommige gevallen leidde dit tot evidente discriminatie- en privacyschendingen.
 3. In de VS vond het eerste dodelijk ongeluk met een Uber zelfrijdende auto plaats die was uitgerust met artificial intelligence. Het voorspellingsalgoritme miste in het donker de beweging van een vrouwelijke voetganger.
 4. In een Brits distributiecentrum van een online supermarktketen brak brand uit nadat drie robots bij het automatisch proces van orderpicking tegen elkaar opbotsten.
 5. Een bekende Chinese zakenvrouw stond met haar gezicht op de zijkant van een stadsbus afgebeeld. Toen de bus optrok, werd zij door de gezichtsherkenningsoftware ten onrechte als een voetganger geïdentificeerd en als verkeersovertreder aan de schandpaal genageld.
 6. Facebook staakte een experiment met kunstmatige intelligentie nadat twee spraakrobots een eigen taal ontwikkelden, die alleen zij nog begrepen.
 7. In de algoritmegedreven aandelenhandel, de zogenoemde flitshandel, slaat soms het algoritme op hol waardoor iedereen met de handen in het haar zit. Moraal van het verhaal: te grote afhankelijkheid van artificial intelligence maakt je kwetsbaar.

AI toepassingen en de inbreuk op grondrechten

Bij surveillance door overheden kunnen grondrechten en met name privacy-rechten worden geschonden. Bij verregaande robotisering thuis, in de zorg of op het werk kunnen de relationele privacy, het recht op persoonlijke autonomie en menselijke waardigheid in het geding komen. De inzet van algoritmes en AI data bij sollicitaties kan in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Bij marketing- en promotieacties kan inbreuk op het recht om vergeten te worden gepleegd. Algoritmische censuur bij social media kan het recht op vrijheid van meningsuiting schenden.

Toepassing van algoritmes in de rechtspraak (“de robotrechter”) kan het recht op een effectief rechtsmiddel en op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter beperken en het recht op een eerlijk proces ondermijnen. Biases in de AI data bij overheidsbesluiten kan door het insluipen van vooroordelen afbreuk doen aan het recht op non-discriminatie. En bij algoritmegedreven overheidsbesluiten kan het recht van burgers op een transparante en draagkrachtige motivering niet zomaar over boord worden gezet.

LET OP: al deze nadelen bij toepassing van kunstmatige intelligentie en algoritmes kunnen optreden, maar door zorgvuldig te werk te gaan, kun je reputatieschade voorkomen. Bij voldoende strenge waarborgen en hulpmiddelen als anonimisering en pseudonimisering, enzovoorts kunnen de nadelige effecten wel degelijk worden voorkomen of beperkt. Maar daarvoor moet je wel de tijd nemen en advies inwinnen, maar dat gebeurt vaak niet.

AI en ethiek: zoek de verdieping

Passionned Group heeft een viertal artikelen over AI en ethiek samengesteld waarmee je de diepte in kunt gaan. In het eerst artikel over AI ethiek staan de 10 geboden van computerethiek centraal. In het tweede artikel worden 5 heilige principes voor verantwoorde toepassing van artificial intelligence beschreven. Het derde artikel haakt in op de actualiteit en wat er allemaal leeft in de samenleving. Het vierde artikel tot slot gaat over de beperkingen bij Artificial Intelligence studeren aan universiteiten:

Hoe werkt artificial intelligence?

In onderstaande video (zie figuur 6) legt Daan van Beek, auteur van De intelligente, datagedreven organisatie en eindbaas van de Passionned Group uit wat artificial intelligence is en welke impact AI heeft op de maatschappij, organisaties en beroepen.

Brandpunt+ | Data Mania: toekomst voorspellen met data (4/5)

Schakel een AI specialist in

Toekomstige ontwikkeling kunstmatige intelligentie

Toekomstige AI toepassingen staan in het teken van meer toezicht en normering. Hoewel het kabinet voortdurend wijst op de kansen en mogelijkheden die kunstmatige intelligentie en algoritmes bieden voor ambitieuze en innovatieve organisaties, heeft zij ook oog voor de risico’s van AI. Wanneer algoritmen of artificiële intelligentie in een verkeerde context, op verkeerde wijze of met het verkeerde doel worden ingezet kan de impact enorm zijn, zo waarschuwt zij. Tegelijkertijd ziet het kabinet mogelijkheden om met AI toepassingen maatschappelijke problemen aan te pakken. Vanuit die spagaat zal normering en toezicht de komende jaren een speerpunt blijven, niet alleen nationaal, maar ook in Europees en UNESCO-verband.

Schrijf je nu in voor onze Artificial Intelligence training

Op welke wijze ontwerp je nu zelf een robuuste en duurzame AI-first strategie en hoe implementeer je die vervolgens? Hoe ziet het AI proces eruit en welke stappen moet je zetten om algoritmes met succes in productie te krijgen? In onze eendaagse, interactieve AI training krijg je antwoord op deze en tal van alle andere vragen die leven. Zo zet je de eerste stap en kun je in de nabije toekomst een project op het gebied van kunstmatige intelligentie leiden.

Je leert als directeur, adviseur, business consultant, manager of bestuurder hoe je alle belangrijke facetten van Artificial Intelligence kunt toepassen in jouw organisatie. Na het volgen van deze inleidende compacte training heb je een helder beeld van de positieve en negatieve kanten van artificial intelligence en ben je in staat om een businesscase op te stellen voor AI. Ben je op zoek naar de “best artificial intelligence training” oftewel de meest praktische training van dit moment? Schrijf je nu in, dan krijg je het handboek voor Artificial Intelligence BI & Data Science cadeau.

AI specialist inhuren?

Heb je inmiddels onze training Artificial Intelligence gevolgd en wil je tijdelijke ondersteuning bij het opzetten van een AI-project in jouw organisatie? Worstel je met de vraag hoe je AI kan inzetten om jouw organisatie informatiegestuurd te laten werken en wil je hierover objectief advies? Zoek je een Artificial Intelligence specialist, Artificial Intelligence expert of een functionaris AI ad interim? Neem dan contact op met onze Manager Operations & Recruitment.

Bestel nu het AI boek

Boeken over kunstmatige intelligentie zijn er in overvloed. Er zijn echter maar weinig artificial intelligence boeken die conceptueel goed in elkaar zitten en tegelijkertijd een niet supertechnische invalshoek hebben. Het boek De intelligente, datagedreven organisatie heeft die praktische insteek. Dit Artificial Intelligence boek is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Bestel het boek nu direct.

Meer informatie

Wil jij ook meer vertrouwd raken met de principes van artificial intelligence, het AI proces en alle voordelen genieten van AI toepassingen? Wil je antwoord op de vraag “is kunstmatige intelligentie mogelijk voor ons bedrijf”? Worstel je met je werving artificial intelligence vacatures. Neem contact met ons op.

Over Passionned Group

Logo Passionned Group, de specialist in Artificial Intelligence (AI)

Passionned Group focust zich op advies, opleidingen en implementatie van artificial intelligence. Onze ervaren AI-adviseurs en consultants helpen je met passie bij de kanteling naar een slimme organisatie. Om het jaar organiseren wij de Dutch BI & Data Science Award.

Neem contact met ons op

Onze AI-specialisten

Daan van Beek, Auteur van 'De intelligente organisatie' & CEO

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van het AI-boek 'De intelligente, datagedreven organisatie' & CEO

Jack Esselink, Senior consultant Artificial Intelligence & Big Data

JACK ESSELINK

Senior consultant Artificial Intelligence & Big Data

Caroline Raaijmaakers, Senior Business Analist Kunstmatige Intelligentie

CAROLINE RAAIJMAAKERS

Senior Business Analist Kunstmatige Intelligentie

Herman van Dellen, Senior AI ontwikkelaar

HERMAN VAN DELLEN MSc

Senior AI ontwikkelaar

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Kunstmatige intelligentie en AI of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Auteur van 'De intelligente organisatie' & CEO

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van het AI-boek 'De intelligente, datagedreven organisatie' & CEO

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST