Passionned Group™

Advies: informatiegestuurd werken bij een gemeente

Bij een van de grotere gemeenten heeft Passionned Group onlangs advies uitgebracht over informatiegestuurd werken (IGW). Hieronder volgt een korte samenvatting van deze boeiende, complexe maar dankbare opdracht. De bevindingen zouden andere (middel)grote gemeenten ook aan het denken moeten zetten. In de praktijk worden termen als datagedreven sturing, datagedreven werken, informatiegestuurd werken en informatiegestuurd samenwerken, willekeurig door elkaar heen gebruikt. Zelfs een cryptische term als informatiegestuurd sturen kom je tegen. Een externe partij zoals Passionned Group kan de discussies modereren en stroomlijnen, zodat gemeenten de juiste keuzes maken.

Een boeiende opdracht in een notendop

Omgaan met nieuwe uitdagingen en scherpere eisen

Informatiegestuurd werken wint binnen de gemeente sterk aan belang. Zo worden steeds hardere eisen gesteld aan efficiëntie, effectiviteit en doelrealisatie. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals decentralisaties op diverse niveaus. Tegelijkertijd groeit het besef dat bedrijfsprocessen en issues de grenzen van de clusters overstijgen.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat werken en sturen op basis van goede managementinformatie van doorslaggevend belang is voor het realiseren van gemeentelijke doelen. Het gaat daarbij niet alleen om goede stuurinformatie (KPI’s opstellen), maar ook om het toepassen van nieuwe technologie zoals (big) data analytics in de operationele werkzaamheden.

Aan initiatieven geen gebrek, aan sturing des te meer

Het belang van informatiegestuurd werken wordt in de organisatie breed gedeeld. Dat blijkt uit de vele centrale en decentrale initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie. Het management en de medewerkers hebben allemaal behoefte aan krachtige resultaatsturing, een efficiënt proces rond informatiegestuurd werken en innovatie. Om de ambitie op het gebied van informatiegestuurd werken te realiseren, wil de gemeente het thema IGW gezamenlijk met de verschillende clusters oppakken en uitwerken. Dit moet in een concreet en realistisch gemeentelijk actieplan komen (een roadmap). De CIO heeft Passionned Group gevraagd een nulmeting uit te voeren als basis voor het opstellen van de BI roadmap.

Nulmeting informatiegestuurd werken

Uitgangspunt van het door Passionned Group gehanteerde model voor de nulmeting is dat alle aspecten van informatiegestuurd werken met elkaar in evenwicht horen te zijn:

Uitgaande van de geconstateerde startsituatie (de ‘IST’) kan je een roadmap opstellen om naar het ambitieniveau te groeien. In het eindrapport wordt een aantal concrete aanbevelingen gedaan die in de roadmap voor de gemeente zullen worden opgenomen.

De startsituatie

Op basis van de afgenomen enquêtes en interviews constateert Passionned Group per deelaspect op hoofdlijnen als startsituatie (‘IST’):

1. Organisatie: beleid, cultuur en resultaatgerichtheid

2. Management control: besturing en instrumentarium

3. Informatie en gebruik

4. Informatiearchitectuur

5. Organisatie van informatiegestuurd werken

Advies informatiegestuurd werken implementeren

Uit de gehouden interviews met managers, strategisch informatieadviseurs en clustercontrollers en de door de CIO geformuleerde ambitie met betrekking tot Informatiegestuurd werken (‘SOLL’) blijkt dat de gemeente streeft naar volwassenheidsniveau 4 (Integraal). Om dit te bereiken, is allereerst een verbetering nodig op de volgende hoofdpunten:

1. Verbeter de organisatie rond informatiegestuurd werken

Passionned Group doet de volgende aanbevelingen:

2. Verbeter en borg de architectuur en het instrumentarium voor IGW

Passionned Group doet de volgende aanbevelingen:

Wil je op basis van deze geslaagde praktijkcase eens verder praten, neem dan gerust contact met ons op over informatiegestuurd werken.

Open de inhoudsopgave