contact

Doorontwikkeling Business Analytics bij een ziekenhuis

Het ziekenhuis in Noord-Holland heeft de ambitie om de kennis, aandacht en prioriteit van BI verder te laten groeien in de organisatie, zowel bij de directie als op de werkvloer. Ze vragen advies en begeleiding van de onafhankelijke adviseurs van Passionned Group. We werkten nauw samen om de meest belangrijke BI-dilemma's het hoofd te bieden. Na succesvolle afronding van het traject beschikte het ziekenhuis over een gedegen Business Intelligence roadmap (routekaart) en duidelijke uitkomsten van het toolselectieproces.

Nog 3 BI tools in de race

Op dit moment zijn zowel MicroStrategy, IBM Cognos Analytics als Microsoft BI nog in de race. MicroStrategy heeft een scherpe prijs afgegeven voor haar heldere BI propositie. IBM Cognos heeft, gevoed door kennis van het ziekenhuis en de match naar haar eigen offering, een gedegen maar prijzig voorstel neergelegd.

Microsoft BI: scherp aan de wind

Microsoft heeft wel aangegeven aan welke oplossingsrichting gedacht moet worden, maar heeft nog geen prijsindicatie afgegeven. Verwacht wordt dat zij op basis van de hun bekende informatie (vanuit ComSoft en Microsoft zelf) in staat moet zijn “scherp aan de wind te zeilen”.

IBM Cognos: migratie

Het verlengen van de IBM Cognos licenties tot eind dit jaar geeft tijd om tot een goede afweging voor de BI toolselectie en het daarop volgende migratietraject te komen. Afwegingen die mede afhangen van het ritme en maatvoering die het ziekenhuis daarbij wil hanteren . Overgang naar een nieuwe (versie van een) BI tool daagt de zorginstelling uit om zowel qua ontwikkeling als gebruik van BI een slag te maken.

Parallel BI tracks

Richting begin september zou het voorstel zijn om te werken aan een aantal parallelle BI tracks, te weten:

  1. Proof of Concept (PoC) uitvoeren;
  2. Roadmap opstellen;
  3. BI toolkeuze effectueren.

1. Proof of Concept

Een proof of concept moet resulteren in een aantal use cases, die op een overtuigende wijze aan de business en Business Intelligence betrokkenen gepresenteerd kunnen worden. Gebruikers, data analisten en ontwikkelaars krijgen afdoende handvatten om tot een gefundeerde afweging te komen. Daartoe moet de input van de business c.q. de bedrijfsleiders gezocht worden bij het specificeren van deze cases bijvoorbeeld time is muscle.

Cases die zowel de bestaande situatie als korte termijn uitbreidingen en langere termijn wensen afdekken. Cases die gevoed worden met bestaande ziekenhuisdata en door nieuw aan elkaar te relateren gegevens en eventueel gefingeerde dan wel geanonimiseerde data. In elk geval data die een verhaal kan vertellen.

Een case doorloopt een autorisatie-, rapportage-, visualisatie- en analyseproces waarmee op door het ziekenhuis gespecificeerde wijze en met herkenbare gegevens de belangrijkste functionaliteiten zoals die in het selectieproces naar voren zijn gekomen worden getoond.

Passionned Group stelt voor haar BI Framework, welke de elementen organisatierol, inzicht, kritieke prestatie indicator (KPI), autorisatie en visualisatie naadloos met elkaar verbindt, in te zetten bij het beter vergelijkbaar krijgen van hetgeen de verschillende leveranciers vervaardigen. Tevens helpt het op termijn om informatieproducten zowel gemakkelijker als sneller te implementeren.

2. Business Intelligence roadmap

Tijdens de laatste BI toolselectie workshop hebben we gesproken over de nut en noodzaak van een plan waarmee het ziekenhuis de BI activiteiten en investeringen beter richting kan geven.

Zo’n plan zou ons inziens minstens de periode tot eind dit jaar (1,5 jaar) moeten omvatten en gedetailleerd moeten inzoomen op het komende half jaar om de BI toolkeuze goed te gronden en de migratie en stapsgewijze verbetering van BI ontwikkeling en gebruik handen en voeten te geven.

Vanuit een korte schets van de visie en strategie van het ziekenhuis met BI wordt een globaal Plan van Aanpak gedefinieerd en een projectplan voor het eerste half jaar opgesteld. Mogelijk te beschouwen elementen daarin zijn:

3. BI toolkeuze

De BI toolkeuze vindt plaats op geboden functionaliteit, en de match met de weging die het ziekenhuis aan verschillende onderdelen geeft, en uiteraard prijs (éénmalig & onderhoud). Ook speelt passendheid in de (toekomstige) architectuur van de zorginstelling een belangrijke rol en de commerciële afspraken die er voor Business Analytics tools dan wel gerelateerde diensten (zoals migratieondersteuning) gemaakt kunnen worden. Opleidingen en trainingen kunnen ook meegenomen worden in dit proces.

De ondersteuning vanuit Passionned Group

Passionned Group wil het ziekenhuis graag, met haar kennis, ervaring, netwerk en hulpmiddelen, met raad en daad terzijde staan om bovenstaand proces aan te jagen en om binnen een relatief kort tijdsbestek en beperkte kosten tot tastbare resultaten te komen. Daarbij denken wij aan een inzet gemiddeld 2,5 dag per week tot begin september van drs. Minne van der Sluis, op afstand ondersteund door Daan van Beek MSc (halve dag per week).

Inzet gevraagd van personeel van het ziekenhuis

Van werkgroepsleden, de reeds geïnvolveerde bedrijfsleiders, IT management en BI beheer wordt een halve tot een dag per week ondersteuning in deze gevraagd. Dit alles uiteraard in overleg. Andere te betrekken personen vanuit het ziekenhuis beargumenteerd “op afroep / afspraak”. Dit kunnen eventueel te benaderen andere (potentiële) eindgebruikers en behoeftebepalers en -stellers zijn. Externe ‘anderen’ omvatten externe technologie en diensten partners als Atos, IBM en ComSoft, maar wellicht ook het WFG en Bernhoven en partijen die kunnen faciliteren bij het invullen van eventueel benodigde trainingen, cursussen en opleidingen.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST