De cockpit van de organisatie | 49.89 EUR (incl. BTW) | Geen verzendkosten
Verbeter de prestaties van jouw organisatie of team met De cockpit van de organisatie.

Auteur: mr. Leo Kerklaan
Hét performance management boek
Vele KPI-voorbeelden
Casestudies van o.a. Albert Heijn
Geheel herziene 5e druk

Direct bestellen

De organisatiecockpit: 5e druk

Heb je als staflid of manager de indruk dat je organisatie nog kan verbeteren als het gaat om de geleverde prestaties? Dat de kwaliteit nog verder omhoog kan? Dat er meer uit de ontwikkeling en inzet van je medewerkers te halen valt? Dan is het boek ‘De Cockpit van de organisatie’ beslist een aanrader. Alle stappen om zelf een strategische en operationele cockpit met prestatieindicatoren te ontwerpen komen in dit boek uitgebreid aan bod. Het boek geldt als hét Nederlandse standaardwerk over prestatiemanagement.

Wil je jouw organisatie beter laten presteren?

Dit performance managementboek neemt je mee in de wereld van slim prestatiemanagement en continue kwaliteitsverbetering. Het biedt elke organisatie de mogelijkheid om haar eigen specifieke set KPI’s en prestatieindicatoren flexibel en op maat te ontwikkelen.

Hét boek over performance management

Sturen op uitsluitend onderbuikgevoel is niet meer van deze tijd. En sturen op uitsluitend financiële cijfers blijkt uitermate riskant te zijn. Het antwoord is sturen op performance management. Zo kun je nog veel winnen op het gebied van performance management en KPI’s. In dit unieke boek over prestatiemanagement lees je er alles over.

Productkenmerken

Formaat:
Aantal pagina’s:
ISBN nummer:
Prijs:
Auteur:
Hardcopy
380
9789013064209
€ 45,77

Wat kun je verder van dit managementboek verwachten?

Alle stappen om zelf een strategische en operationele cockpit te ontwerpen komen in dit boek uitgebreid aan bod. Op die manier kun je de ‘cockpit van de organisatie’ gebruiken om de ontwikkelingen van het operationele proces te monitoren. Maar zeker ook om de realisatie van je strategie te volgen. Ook besteedt auteur Leo Kerklaan veel aandacht aan de implementatie van de organisatiecockpit. Stapsgewijs maakt hij in zijn boek duidelijk hoe je daarbij balanceert tussen vastigheid en flexibiliteit.

Waarom je het boek gelezen moét hebben. Juist nu!

De wereld is turbulent. Om strategisch te kunnen manoeuvreren, moet de organisatie een stevig beroep doen op de adaptiviteit en flexibiliteit van medewerkers. De organisatiecockpit is een overzichtelijk managementdashboard dat prestaties op diverse niveaus meet en analyseert.

Het boek ‘De cockpit van de organisatie’ leert je:

✓ Te focussen op de besturingsopgave (vastigheid)
✓ Robuuste kritieke succesfactoren te ontwikkelen (vastigheid)
✓ Een stabiele set prestatie-indicatoren op te stellen (vastigheid)
✓ Het belang in te zien van informatiesystemen die je snel kan aanpassen (flexibiliteit)
✓ Operationele en strategische informatieplannen op te stellen (flexibiliteit)

Wat zeggen de lezers?

“Een erg handig en praktisch toepasbaar boek dat ik heb gebruikt als één van de basisboeken voor performance management.”

Klaas Polinder
Perspectief

Voor wie is dit boek bedoeld?

Het boek ‘De cockpit van de organisatie’ is bestemd voor managers, bestuurders, consultants, projectmanagers, adviseurs en kwaliteitsmanagers. Kortom: iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie.

De inhoudsopgave van het boek

 1. De ‘Organisatiecockpit’ als methode van prestatiemanagement
  1. De cockpit als metafoor
  2. Prestatiemanagement als schakel tussen initiatief en actie
  3. Ontwerpen van het performance dashboard
  4. Gebruik van het dashboard in de praktijk
  5. Terminologie
  6. Organisatiecockpit: drie krachtige principes
  7. Wat is nieuw aan de Organisatiecockpit?
  8. Relatie met stijl van leidinggeven
  9. Voor- en nadelen van de Organisatiecockpit
 2. Het ontwerpen van een Organisatiecockpit
  1. Het ontwerpproces
  2. De bouwsteen Feedback
  3. De bouwsteen KPI
  4. De trits Informatieplan > Meetplan > Actieplan
  5. Samenvatting
 3. Het operationeel informatieplan
  1. Concepten voor het opstellen van een operationeel informatieplan
  2. In stappen naar het operationeel informatieplan
  3. Praktijkvoorbeeld operationeel informatieplan
  4. Informatieplan voor het primaire proces
  5. Samenvatting
 4. Het strategisch informatieplan
  1. Concepten voor het opstellen van een strategisch informatieplan
  2. Topleiding verkent de omgeving (stap 1)
  3. Managers ontwikkelen de strategie (stap 2)
  4. De topleiding bepaalt de besturingsopgave (stap 3)
  5. Managers ontwikkelen de strategische zoekvelden (stap 4)
  6. Het strategisch informatieplan
  7. Samenvatting
 5. Meten met indicatoren
  1. De maatstaf bepalen
  2. De norm vaststellen
  3. Ontwikkelen van het meetsysteem
  4. Afspraken maken over de rapportage
  5. Formuleren van het Meetplan
  6. Samenvatting
 6. Hanteren van indicatoren
  1. De indicator moet groeien
  2. Hoe gebruiken we de indicatorwaarden?
  3. De Plan-Do-Check-Act-cyclus
  4. De PDCA-cyclus in de praktijk: case Copyco
  5. Met indicatoren stimuleren tot prestaties
  6. Samenvatting
 7. Realiseren van de organisatorische condities
  1. Het begrip ‘uitvoeringsgeschikt maken’
  2. Organisatorische condities voor de implementatie
  3. Informatie- en communicatietechnologie als randvoorwaarde
  4. Samenvatting
 8. Veranderkundige aspecten van de implementatie
  1. Veranderkundige aspecten van de aansturingsstijl
  2. Managementgedrag en het motiveren van medewerkers
  3. Het totstandkomen van nieuwe interne spelregels
  4. De nieuwe spelregels in de praktijk
  5. Hulp bij de implementatie
  6. Samenvatting
 9. Prestatiemanagement en ICT
  1. Een wereld aan mogelijkheden
  2. Zeven typen ICT-oplossingen
  3. Een keuzemodel
  4. Drie praktijkvoorbeelden
  5. Samenvatting
 10. Casestudies en interviews
  1. ProRail: prestatie- en klantgericht werken in de publieke sector
  2. Albert Heijn: ‘Let’s outsmart the competition’
  3. Luchtverkeersleiding Nederland: ‘hoog presteren is bij ons letterlijk van levensbelang’
  4. Joint Strike Fighter: schakelen tussen vandaag en de deadlines van de toekomst
 11. Veelgestelde vragen en een stappenplan
  1. 25 veelgestelde vragen uit de praktijk
  2. Een stappenplan

Nu bestellen

Het voorwoord van het boek

In het ‘woord vooraf’ schreef dr. André A. de Waal dat sinds 1994 elke vijf uur van een werkdag een nieuwe publicatie over prestatiemanagement verschijnt. Inderdaad: prestatiemanagement is hot. De Waal wijst er echter ook op dat het onderzoek naar prestatiemanagement wordt gedomineerd door een beperkt aantal auteurs en concepten. Hiermee heeft hij een punt.

In de praktijk tekenen zich twee stromingen af. Er is een stroming gericht op control: het vestigen en versterken van bedrijfskundige beheersing. Bij deze controlstroming gaat het om rationele besluitvorming. Deze moet leiden tot de beste indicatoren en vervolgens tot acties om voor deze indicatoren de vastgestelde targetwaarde te bereiken. De aanpak is sterk instrumenteel en richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van een managementdashboard met prestatie-indicatoren. Het concept van de Business Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is hiervan de meest bekende representant.

Bij de andere stroming gaat het niet om het dashboard maar om het bereiken van een prestatiegerichte cultuur. Centraal daarbij staat leiderschap dat het sociale proces zo stimuleert dat hierin een in de organisatie gedeelde visie en missie ontstaan. Zonder een doorleefd gezamenlijk besef van deze centrale waarden, kan je de beruchte communicatiekloof tussen strategie en actie niet dichten. Door participatie en delegatie kan commitment van medewerkers voor de strategische doelstellingen worden bereikt.

De control- en de commitmentstroming sluiten blijkbaar niet vanzelf op elkaar aan, integendeel. Bij de ‘believers’ in de commitmentstroming staan prestatie-indicatoren nogal eens in een kwaad daglicht. Indicatoren leiden alleen maar tot perverse effecten. Men bereikt juist het tegenovergestelde van datgene wat men eigenlijk wil. In de controlstroming wordt echter met argwaan gekeken naar het vermogen van leiders om het sociale proces te organiseren. Het duurt te lang, is onbeheersbaar, is wollig of de targets worden te laag gesteld.

Beide scholen hebben tot op zekere hoogte gelijk met hun kritiek. Bovendien is voor sturing op basis van de afwijkende indicatorstanden alleen nauwelijks plaats. De wereld is te turbulent. Om strategisch te kunnen manoeuvreren, moet de organisatie wel een stevig beroep doen op de adaptiviteit en flexibiliteit van medewerkers. Alleen daarom al kan het sociale proces niet worden genegeerd. Wat nu?

We moeten de inzichten van beide scholen op elkaar afstemmen om prestatiemanagement in de praktijk te realiseren. In dit boek worden daarom commitment en control bewust gecombineerd. En wel in die volgorde.

De HPO, de high performing organisatie, is in deze vijfde gewijzigde druk nadrukkelijker in het boek opgenomen. Want gebleken is dat HPO’s commitment vooropstellen en hun verwachtingen ten aanzien van toekomstige prestaties monitoren met een controlinstrument. In HPO’s floreren commitment en control en dat lijkt mij een belangrijke verklaring waarom HPO’s meer dan gemiddeld succesvol zijn. In deze druk is daarom op verschillende plaatsen aandacht besteed aan de routines waarmee organisaties commitment-control kunnen combineren. Een belangrijke rol speelt daarbij het gebruik van de zogeheten conceptuele spiraal, een idee dat ik heb overgenomen van J.C. Boyd en dat de lezer op verschillende plaatsen zal tegenkomen.

Deze vijfde gewijzigde druk bevat meer vernieuwingen. Ik heb het concept Organisatiecockpit verder kunnen verfijnen door de ‘vier aanvliegroutes’ van een cockpit uit de eerdere drukken terug te brengen tot een route voor een operationele en een route voor de strategische organisatiecockpit. Waar vroeger nog sprake was van een keuze uit vier mogelijkheden, geldt nu dat een organisatie zowel een operationeel als een strategisch informatieplan moet ontwikkelen. Deze ontwikkelsporen worden in detail behandeld op basis van een stap voor stap aanpak en geïllustreerd met voorbeelden. Hiermee kom ik niet alleen tegemoet aan wat zich in de praktijk aftekent, maar ook aan wensen van docenten van bedrijfskundige opleidingen. Hiermee is het boek bovendien een praktische aanvulling op meer theoretische beschouwingen over strategie en innovatie die in het hoger beroepsonderwijs worden gedoceerd.

In deze druk is het hoofdstuk over prestatiemanagement en ICT op onderdelen aangepast. Op het terrein van ICT staan de ontwikkelingen niet stil, en het was nodig het hoofdstuk in lijn te brengen met nieuwe inzichten.

Net als in eerdere drukken is veel aandacht gegeven aan de implementatieaspecten van prestatiemanagement. Maar nu worden hiervoor vier geheel nieuwe praktijkcases gepresenteerd. Deze betreffen: ProRail, Defensie Materieel Organisatie, Luchtverkeersleiding Nederland, en Albert Heijn. In elke casestudy wordt eerst het prestatiemanagementsysteem beschreven, dan volgt een interview met de verantwoordelijke managers waarin de implementatie veel aandacht krijgt. Last but not least: in deze druk zijn meer literatuurverwijzingen dan voorheen opgenomen en is de begrippenlijst geactualiseerd.

Ook nieuw is het specifieke materiaal dat bestemd is voor het onderwijs. Elk hoofdstuk is voorzien van een aantal opgaven waarmee studenten kunnen nagaan of ze de stof beheersen. Er is verder een samenvatting per hoofdstuk beschikbaar en van de in het boek opgenomen figuren een Powerpoint-presentatie. Deze zijn verkrijgbaar via onze website.

Ik hoop met al deze aanpassingen het concept Organisatiecockpit weer beter beschreven te hebben. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan de directies van de organisaties die hun ervaringen op het gebied van prestatiemanagement met mij wilden delen en die wilden meewerken aan een casestudy voor dit boek. Ten slotte een woord van dank aan de collega’s van Holland Consulting Group die mij bij deze druk hebben geholpen. Met name gaat mijn dank uit naar Fabian Spaargaren en Cris Zomerdijk. Ik houd mij wederom aanbevolen voor reacties van lezers en gebruikers.

Leo Kerklaan

Bestel dit boek hier

Theorie én praktijk in ‘De cockpit van de organisatie’

De theorie wordt in dit unieke boek toegelicht met tal van KPI-voorbeelden, schema’s en ervaringen uit de adviespraktijk van de auteur. Daarnaast bevat het boek uitgebreide casestudies van ProRail, Albert Heijn, winnaar van de Slimste organisatie van Nederland, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en van het Joint Strike Fighter-project.

Bestel nu ‘De cockpit van de organisatie’

Je kunt de 5e druk van het boek ‘De cockpit van de organisatie’ hier bestellen voor slechts 45,77 EUR exclusief BTW.

Nu bestellen

Over Leo Kerklaan

Leo KerklaanLeo Kerklaan (1948) is sinds 2012 associate partner van de Passionned Group. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij 15 jaar managementfuncties vervuld, aanvankelijk bij de Postbank en later bij Fokker Aircraft BV. Hij schreef ‘De cockpit van de organisatie’ op basis van zijn jarenlange ervaring als organisatieadviseur. Als schrijver, docent en adviseur beschikt niemand over meer kennis over en ervaring met strategieën en de ondersteuning van organisatiecockpits hierbij.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de cockpit van de organisatie (49.89 eur (incl. btw)) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Auteur van De cockpit van de organisatie

mr. LEO KERKLAAN

Auteur van De cockpit van de organisatie (5e druk)

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST