De datacratische PDCA

Datacratische PDCA

Uit de case van het NPRZ blijkt al direct wat je kunt bereiken door data te koppelen aan het werken in verbetercirkels. In mijn boek Datacratisch werken koppel ik een aantal belangrijke andere begrippen ook aan de term PDCA. Zo komen we tot de datacratische PDCA. Deze andere termen helpen om datacratisch te kunnen leren en de leerlus geschikt te maken voor de 21e eeuw. Zo komen we tot een datacratische PDCA-cyclus:

  1. De P van Plan breiden we uit met de P van Passie.
  2. De D van Do breiden we uit met de D van Data.
  3. De C van Check breiden we uit met de C van Conscious control.
  4. De A van Actualize breiden we uit met de A van Autonomie.

Passie: elk plan begint in de basis met persoonlijke passie. Met iemand die echt iets anders wil, die een droom heeft, of persoonlijk de urgentie voelt om daadwerkelijk iets te verbeteren. Lees ook: Zoek de passie op in jouw organisatie.

Data: enkel de Do-fase is niet voldoende. Het doen gebaseerd op data, en op onweerlegbare feiten die betrouwbaar en over een langere tijd monitoren wat de impact is van je houding en gedrag, vormt de uitbreiding van deze fase.

Conscious control: alleen monitoren is niet het enige wat in de Check-fase gebeurt. Het begrip conscious control valt in twee delen uiteen. De terugkoppeling van de data en het monitoren ervan zorgt dat het bewustzijn van mensen groeit. (‘Dít is dus wat er aan de hand is…’). Control betekent dat je je er niet alleen bewust van wordt, maar dat je ook grip krijgt op die bewegingen en de verbeteringen steeds beter in de hand krijgt.

Autonomy: de uitkomst van het doorlopen van PDCA-cirkels is dat de professional meer en meer autonomie ontwikkelt. Hij hoeft niet langer te dansen naar de pijpen van managers, maar kan op basis van data zelf bepalen wat werkt en wat in zijn functioneren bijsturing nodig heeft.

Een wisselwerking

Tussen Plan en passie schuilt een wisselwerking. Het plan wordt uit passie geboren. Tegelijkertijd geldt dat een goed plan de professionele passie verder doet oplaaien. De Do vindt met data plaats. En data zorgt voor een nieuwe invulling van de Do-fase. De Check zorgt voor Conscious control en de ontwikkeling ervan zorgt ervoor dat de Check meer intrinsiek, met meer diepgang en aandacht plaats zal vinden. De fase van Actualize zorgt voor autonomie.

Uit de datacratische PDCA-cyclus groeit een alternatief dat gebaseerd is op feiten (data) en dat ervoor zorgt dat een professional met meer autonomie zijn vervolgstap kan bepalen. Meer autonomie zorgt er ook voor dat iemand meer eigenaarschap neemt om de fase van Actualize steeds meer naar eigen goeddunken in te gaan vullen. Maar dan wel in het algemeen belang.

NPRZ: lessons learned

Een aantal lessen uit de eerder genoemde case Nationaal Programma Rotterdam Zuid die samenhangen met de acht begrippen uit de datacratische PDCA-cyclus willen we je niet onthouden.

 • Passie: De passie begint bij de opgave om mensen echt (duurzaam) aan het werk te helpen. Alle systemen en interventies (wet- en ketenoverstijgend) zet je af tegen deze passie. Je sluit aan bij wat werkelijk nodig is en zorgt voor zinvolle interventies die écht het verschil maken. Overigens is NPRZ opgezet om een generatie lang door te lopen. Het programma kan dus niet bestaan uit kortetermijndoelen of een politiek idee zonder diepgewortelde passie.
 • Plan: gebruik KPI’s om de signalen die er echt toe doen snel waar te kunnen nemen.
 • Data: besef dat politieke uitspraken rondom de feiten, soms anders zijn dan de daadwerkelijke feiten. Data zorgt voor betere beslissingen doordat je integraal kijkt en sneller beslist op basis van recente data die direct voorhanden is
 • Do: zet je een target op basis van een oppervlakkige analyse of mening, dan krijg je ook een oppervlakkig resultaat.
 • Conscious control: dashboards zorgen ervoor dat je kunt inzoomen op jouw wijk en jouw doelgroepen. Daarmee krijg je precies in beeld wat er nu werkelijk speelt. Je wordt je er bewust van en je krijgt er grip op.
 • Check: kom tot root cause analysis en constateer welke problematiek in de weg zit om aan je doelstelling te werken (bij NPRZ: mensen aan een baan te helpen).
 • Autonomy: via dashboards kun je zelf exact nagaan welke interventies bij welke subdoelgroep wel werken en welke niet (goed) werken. Zo houd je zelf de regie over je functioneren én je verbeteracties.
 • Act: Zet bij het aanpassen van je plannen of maatregelen niet een algemene of generalistische bril op, maar kijk op meerdere niveaus en integraal.

Impact op leren en verbeteren

Bij het gestaag ontwikkelen van de datacratische PDCA-cyclus, groeien de begrippen Passie, Data, Conscious control en Autonomy steeds verder aan, naarmate er meer PDCA-cirkels worden doorlopen. Plan, Do, Check, Act wisselen elkaar dus steeds af, terwijl de Passie, Data, Conscious control en Autonomy toenemen. Dit impliceert dat de PDCA-cyclus niet enkel samenvalt met een gesystematiseerde vorm van leren. En hier al helemaal niet ophoudt. 

De kern van de datacratische PDCA-cyclus is dat we – gelijktijdig aan het technische leren (Plan-Do-Check-Act) – meer en meer: 

 • menselijkheid (passie) ontwikkelen.
 • objectiviteit (data) behouden.
 • ons van de relevante knoppen (conscious control) bewust worden.
 • in zelfredzaamheid (autonomy) groeien.

Op zoek naar verdieping

Voordat ik inzoom op respectievelijk de P van passie en plan, de D van data en do, de C van check en conscious control en de A van actualize én van autonomy, kijk ik eerst nog naar een aantal verdiepende onderwerpen, om goed invulling en betekenis te kunnen geven aan het datacratische PDCA-gedachtegoed. Het gaat achtereenvolgens om de slag van “data naar verbeteren” te maken door: 

In een aparte blog geef ik aan hoe al deze ontwikkelingen van data naar verbeteren ervoor zorgen dat je je richting een intelligente, datagedreven organisatie beweegt en wat de waarde is van data in het kader van storytelling.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de datacratische pdca (lessen van de nprz praktijkcase) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST